ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถ ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถ

ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางบุษวรรณ เชื้อชะเอม

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับสลากห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน

2)แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้คำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่า t - test แบบ dependent

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการวิจัยดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนมีปัญหาในเรื่องเนื้อหา วิธีสอน สื่อ การประเมินและการจัดระบบบทเรียนที่ดียังไม่ดีพอ ขาดการนำความรู้ ทักษะเดิมของนักเรียนไปสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ ครูขาดทักษะในการนำเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจ และนักเรียนไม่คำนึงถึงมารยาทในการเขียนและมีความต้องการศึกษาวิธีจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ด้านนักเรียนพบว่ามีปัญหาด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูไม่มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ทราบเมื่อมีการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่มีทักษะในการนำเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจและนักเรียนขาดความสามารถในการเขียน ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ขาดความสละสลวยและใช้สำนวนโวหารไม่เหมาะสม และมีความต้องการวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ด้านผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยต้องการให้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความหลากหลาย เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก มีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ ให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งระบบกลุ่มย่อยและรายบุคคล มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คำสั่งมีความชัดเจน และมีการวัดผล

ตามสภาพจริงและแบบทดสอบควรเป็นแบบอัตนัย

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นสั่งสมปัญญา 3) ขั้นพัฒนาความคิด 4) ขั้นพัฒนาการเขียน 5) ขั้นวัดและประเมินผล ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 57.33/54.33 ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 74.33/73.56 ผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ 84.13/83.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่กำหนดไว้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า จากการสังเกตนักเรียน

มีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

เป็นอย่างดี กล้าแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและโต้แย้งเพื่อให้เกิดคุณภาพงาน สามารถทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ มีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง และมีความร่วมมือกันอยู่ในระดับสูง

4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์

หลังเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

ข้อที่ 2 ที่กำหนดไว้ ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นด้วยมากที่สุด

ด้านการวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหาและด้านกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำดับ

โพสต์โดย ครูบุษ : [9 มี.ค. 2559 เวลา 14:13 น.]
อ่าน [2146] ไอพี : 118.172.185.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,963 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

เปิดอ่าน 33,576 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 25,658 ครั้ง
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!
เคยสังเกต โลโก้ 7-ELEVEn มั้ย..ทำไม n ถึงตัวเล็ก!!

เปิดอ่าน 160,438 ครั้ง
Uncountable Nouns
Uncountable Nouns

เปิดอ่าน 51,116 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 23,857 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 23,822 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

เปิดอ่าน 22,720 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 12,695 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 8,476 ครั้ง
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!
จำกันได้ไหม? "คลิปฝรั่งเกลียดเมืองไทย" ล่าสุดได้รางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม!!

เปิดอ่าน 15,914 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เปิดอ่าน 17,605 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่

เปิดอ่าน 12,231 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 1,419 ครั้ง
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"

เปิดอ่าน 14,591 ครั้ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,976 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 21,797 ครั้ง
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 45,442 ครั้ง
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

เปิดอ่าน 14,606 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา

เปิดอ่าน 14,393 ครั้ง
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ