ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้ประเมิน: นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ชุด โดยสอบถามจากประชากร ได้แก่ ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 197 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับของโครงการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านงบประมาณ

3. ผลการประเมินกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวางแผน(P)

4 ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินผลสำเร็จโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และด้านชุมชนนำผลการดำเนินงานโครงการไปปรับใช้ได้เหมาะสม

4.2 ผลการประเมินผลสำเร็จของกิจกรรมที่พบว่าความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ครู เครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัดอดออม ข้อที่มีเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีน้ำใจ

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจสำหรับนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ทุกข้ออยู่ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนรู้จักความประหยัดอดออม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม

ข้อเสนอแนะ

1. นําผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปรับปรุง แก้ไขในด้านต่างๆที่ได้ค้นพบโดยส่งเสริมกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถทําได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปปรับปรุงกิจกรรมที่พบว่ามีผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด

2. โรงเรียนควรนํากิจกรรมใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จมาจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความประหยัดอดออม

3. กิจกรรมต่างๆของโครงการ ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้มากที่สุด

4. ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรับรู้เชิงบวกเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ

5. ควรทำการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับโครงการต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของโครงการ

โพสต์โดย อ้อย : [15 มี.ค. 2559 เวลา 19:24 น.]
อ่าน [3828] ไอพี : 1.4.251.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,553 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 35,962 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 9,822 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 115,743 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 18,485 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 12,988 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก

เปิดอ่าน 5,555 ครั้ง
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน
วันเกิด...บอกนิสัยการทำงาน

เปิดอ่าน 249,424 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 64,977 ครั้ง
ฟื้นความทรงจำ  ลำนำบทอาขยานย้อนยุค
ฟื้นความทรงจำ ลำนำบทอาขยานย้อนยุค

เปิดอ่าน 9,063 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก

เปิดอ่าน 29,181 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 12,351 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา

เปิดอ่าน 35,127 ครั้ง
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"

เปิดอ่าน 13,568 ครั้ง
เซอร์บาเดน เพาเวล
เซอร์บาเดน เพาเวล

เปิดอ่าน 57,831 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
เปิดอ่าน 11,180 ครั้ง
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
วิธีห่อของขวัญอย่างง่าย ต้อนรับ วันปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
เปิดอ่าน 11,513 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
เปิดอ่าน 35,249 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เปิดอ่าน 29,020 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ