ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ

ชื่อเรื่อง รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา ขณิษฐ์ ทศพงศ

ปีที่ศึกษา 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม และศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการดำเนินงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงและพัฒนา และด้านการนิเทศและติดตามผล และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและสะดวกต่อการนำไปใช้ มีการจัดระบบควบคุมการใช้จ่ายเงิน วัสดุและครุภัณฑ์ให้มีความคล่องตัว และถูกต้องตาม ด้านการดำเนินงานโครงการ มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากร ส่วนด้านการปรับปรุงและพัฒนา มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำปฏิทิน ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล จัดทำเครื่องมือในการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การเดินทางมีความยากลำบาก ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ

2. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม พบว่า ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด การเรียนการสอน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน การสอน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายสอดคล้องกับความต้องการ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครูภูปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองและนักเรียน และการส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

โพสต์โดย มิว : [8 เม.ย. 2559 เวลา 13:50 น.]
อ่าน [2305] ไอพี : 118.172.167.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,238 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 20,778 ครั้ง
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 21,391 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

เปิดอ่าน 13,883 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 17,943 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 9,998 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 9,072 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

เปิดอ่าน 22,361 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 9,866 ครั้ง
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด

เปิดอ่าน 16,763 ครั้ง
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้

เปิดอ่าน 23,186 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง

เปิดอ่าน 9,232 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 11,271 ครั้ง
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ

เปิดอ่าน 1,939 ครั้ง
การฝังเข็ม ดีอย่างไร
การฝังเข็ม ดีอย่างไร

เปิดอ่าน 19,686 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,421 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 8,420 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 27,117 ครั้ง
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

เปิดอ่าน 15,161 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 11,647 ครั้ง
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ