ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต

ชื่อรายงาน รายงานการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต

ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงเดือน ติยะบุตร

กลุ่มสาระ ระดับปฐมวัย

ปีการศึกษา 2558

ที่ปรึกษา นายมนตรี จิ่มอาษา

ผู้เชี่ยวชาญ 1. นางนิภาวรรณ เดชบุญ

2. นางสาวจุรีรัตน์ แพงวงษ์

3. นายสุริวิจักษณ์ พลีจันทร์

บทคัดย่อ

การรายงานผลการจัดประสบการณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพเกมการเล่นเชิงคณิตให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 34 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ รูปแบบที่ใช้ในการทดลอง คือ One group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) เกมการเล่นเชิงคณิต เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 เกม 2) แบบประเมินเชิงสถานการณ์วัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์เกมการเล่นเชิงคณิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t–test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการพัฒนาพบว่า

1. การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง พบว่า เกมการเล่นเชิงคณิต ที่

รายงานสร้างขึ้น มีความสอดคล้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/81.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต เท่ากับ 1.12 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต เท่ากับ 8.15 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 40.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม เมื่อนำคะแนนความพร้อมทางคณิตศาสตร์มาคำนวณค่าประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ 0.50 ที่กำหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต โดยใช้ t – test แบบ dependent แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิตมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

3. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิต ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.94, S.D.= 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจมากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ ด้านกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ ( = 3.00, S.D.= 0.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ ( = 2.94, S.D.= 0.16) และรายการที่เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจมากเป็นลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านบรรยากาศ ( = 2.93, S.D. = 0.18)

นอกจากนี้ ผู้รายงานยังพบว่า พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กปฐมวัยปรากฏในระหว่างการเล่นเกม จากการสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พอสรุปได้ ดังนี้ 1) การแบ่งกลุ่ม ในระยะเริ่มต้นเด็กจะจัดกลุ่มโดยให้ครูจัดกลุ่มให้ แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในระยะต่อมาเด็กจะเริ่มจับกลุ่มกันเอง โดยจะขอเข้ากลุ่มกับเด็กที่มีความสามารถในการเล่นเกมเป็นผู้นำ ครูต้องดูแลให้เด็กจัดกลุ่มคละความสามารถ เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน 2) เด็กบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้ถูกต้อง 3) ในขณะที่เด็กเล่น จะมีการปรึกษากัน พูดคุยถึงการกำหนดบทบาทในการเล่น วิธีการเล่นกันอยู่ตลอดเวลา เช่น ใครจะเป็นผู้นำเกม ทำไมถึงได้นำเกม แบ่งกลุ่มหรือแบ่งข้างกันอย่างไร ใครควรจะอยู่ฝ่ายใด เพราะเหตุใด เล่นอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะ ทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือเพื่อนได้ ทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือกลุ่มได้ 4) การจัดประสบการณ์ในการเล่น ไม่ควรมุ่งถึงผลการแพ้หรือชนะ ควรเน้นให้เด็กได้ช่วยเหลือกันในการเล่นคิดแก้ปัญหาในขณะที่เล่น

โพสต์โดย เจน : [17 พ.ค. 2559 เวลา 22:04 น.]
อ่าน [2521] ไอพี : 171.97.194.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,354 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 9,254 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 3,153 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 11,264 ครั้ง
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 14,335 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด

เปิดอ่าน 11,300 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 3,937 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 11,873 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 72,574 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

เปิดอ่าน 17,964 ครั้ง
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่

เปิดอ่าน 8,182 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 18,980 ครั้ง
สมจิตร จงจอหอ
สมจิตร จงจอหอ

เปิดอ่าน 11,010 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

เปิดอ่าน 35,423 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 15,785 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,562 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 18,342 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 8,461 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 41,169 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline

เปิดอ่าน 11,500 ครั้ง
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ