ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ประเมิน : นางสุประวีณ์ ชะอุ่ม

โรงเรียน : วัดรัชฎาธิฐาน

ปีที่ประเมิน : 2557

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ (Need Assessment) ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives) ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินการ (Readiness and resources) (2) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการ (Process) ได้แก่ กิจกรรมโครงการ (Activity) ช่วงเวลา (Timing) (3) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) ได้แก่ ประสิทธิภาพการสอนของครู (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน และ (5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact) พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 35 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร-ครู จำนวน 22 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นจำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ครูผู้สอนที่รับการนิเทศ และคณะกรรมการสถานศึกษา สำหรับใช้ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) จำนวน 43 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .975 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ครูผู้สอนที่รับการนิเทศ ใช้ประเมินด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) จำนวน 55 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .979 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครูที่เป็นผู้นิเทศ ใช้ประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) คือประสิทธิภาพการสอนของครู จำนวน 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .973 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับการนิเทศ ใช้ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .977 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร ครูที่เป็นผู้นิเทศ และครูผู้สอน ใช้ประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) คือคุณลักษณะของนักเรียน จำนวน 26 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .969 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความต้องการจำเป็นของโครงการ (Need Assessment) รองลงมา คือ ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินการ (Readiness and resources) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือวัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ (Process) โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินกิจกรรมโครงการ (Activity) รองลงมา คือ ช่วงเวลาการดำเนินการ (Timing)

3. ผลผลิตของโครงการ (Outcome) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแสดงความใส่ใจในงานสอน รองลงมา คือ การสร้างความชัดเจนในบทเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเตรียมการ

5. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 65 โดยเฉลี่ย 312.13 คน คิดเป็นร้อยละ 88.93 โดยที่โรงเรียนกำหนดไว้ที่ร้อยละ 75

6. คุณลักษณะของนักเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

โพสต์โดย เธียร : [20 พ.ค. 2559 เวลา 19:34 น.]
อ่าน [2139] ไอพี : 202.29.178.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ