ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประจำปี

บทที่ 4

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเสี้ยวประจำปีการศึกษา2558 สรุปผลการประเมินไดดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย

แบบสรุปการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินโรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ

หมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65.00 64.20 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 20.00 19.20 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม 100.00 99.20 5 ดีเยี่ยม

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย รวมทุกมาตรฐาน เท่ากับ 99.20 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สรุปได้ว่าโดยภาพรวมของสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ 5 และแปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี ต่อตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาผู้เรียนด้านน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีทักษะการเคลื่อนไหว ตามวัย

1.2 ด้านการจัดการศึกษา

จุดเด่น ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ สามารถน้ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก แก่ผู้ปกครอง วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย และจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเด็ก

จุดที่ควรพัฒนา วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น มีการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

1.5 ด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น มีการจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาปฐมวัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

ตอนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสรุปการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินโรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอท่าวังผา จ.น่าน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ

หมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 30.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 4.00 3.95 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 5.00 4.34 4 ดีมาก

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 49.60 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 10.00 9.60 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม 100.00 98.89 5 ดีเยี่ยม

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทุกมาตรฐานเท่ากับ 98.89 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สรุปได้ว่าโดยภาพรวมของสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ 5 และแปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผลจากการอ่านและการค้นคว้า ทั้งจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ จนชิ้นงานสามารถจาหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเองและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้าร่วมกิจกรรมจนมีผลงานปรากฏ

จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านการคิดและกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน

2.2 ด้านการจัดการศึกษา

จุดเด่น โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและน้าข้อมูลมาใช้วางแผนในการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

จุดที่ควรพัฒนา แสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ วิทยากรให้ความรู้ใหม่ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณในการดำเนินงาน

2.3 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียน การจัดสื่อการเรียนการสอน โดยเน้น สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่สอน ปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของนักเรียน

จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้มากขึ้น ในทุกสาขาวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น เป็นโรงเรียนใฝ่วิชาการ สืบสานศิลปะ รักษาวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น สถานศึกษาได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้รับการทบทวน ประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด ได้ร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา ไม่มี

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

จุดเด่น โรงเรียนบ้านเสี้ยว มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดีทุกด้าน ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเห็นผลชัดเจน เช่น ครูมีแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ผู้เรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจกรรม ด้านงานใบตอง งานศิลปะ งานการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา ครูได้รับเกียรติบัตรเป็นแกนนำครูต้นแบบ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ครูดีเด่นของคุรุสภาอำเภอ นักการภารโรงดีเด่นของกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดำเนินงานตามนโยบายและโรงเรียนกิจกรรมเด่น (ด้านการประดิษฐ์งานใบตอง) โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบสาม ได้ระดับดีมาก 9 ตัวบ่งชี้ ระดับดี 3 ตังบ่งชี้ โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และชนะเลิศการประกวดโรงเรียนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระดับอำเภอเป็นตัวแทนแข่งขันระดับจังหวัด

จุดที่ควรพัฒนา

1. การนิเทศภายในมีการปฏิบัติตามแผน แต่มีการบันทึกการปฏิบัติงานเป็นหลักฐานไม่ต่อเนื่อง

2. งานบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้เรียนบางส่วนไม่สมบูรณ์

3. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินแผนงาน/โครงการ บางโครงการไม่ต่อเนื่อง

4. ควรเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานให้มากขึ้น

5. ควรปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้สมบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

6. ควรจัดกิจกรรมและส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีพื้นบ้าน

7. ควรเน้นกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

8. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลายตามมาตรฐานคุณภาพ

9. ควรจัดแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

จุดเด่น

ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสุภาพอ่อนโยนในการพูดจา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่านิยมที่ดีและเหมาะสมในการประกอบอาชีพ

ครูมีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความพยายามในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาสถานศึกษาให้ทันกับยุคปฏิรูปการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความยินดีกับการช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมทุกประเภทเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ชุมชนและองค์กรภาครัฐให้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

จุดที่ควรพัฒนา

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน

การนิเทศ ติดตามงานให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาเป็นการนิเทศเพื่อพัฒนางานบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษา

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สภาพปัญหา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้นเรียน และสอนไม่ตรงวิชาเอก

จุดเด่น จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นและใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกลช่วยเสริมทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

จุดที่ควรพัฒนา การนิเทศ ติดตามงานให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1. การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนจัดการเรียนการสอนที่อนุรักษ์และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา เน้นเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียนให้เป็นเอกภาพเดียวกัน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนที่คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2. การพัฒนาโครงการ กิจกรรมที่เด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปศึกษา เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงของสถานศึกษาในอนาคต

3. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงทักษะ กระบวนการคิดและเจตคติให้ผู้เรียนมีอิสระและความสุขในการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษา เช่น การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การสอนแบบโครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นต้น

4. การประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของงาน กิจกรรม โครงการและคุณภาพของผู้เรียนต่อชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของชุมชน

โพสต์โดย แอ๊ด : [30 พ.ค. 2559 เวลา 11:53 น.]
อ่าน [2703] ไอพี : 110.77.203.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,209 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 50,643 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 18,139 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 7,881 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?

เปิดอ่าน 14,606 ครั้ง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 17,688 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 23,160 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 12,128 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 14,516 ครั้ง
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี
เปิดจุดแข็ง-จุดอ่อนของคน 12 ราศี

เปิดอ่าน 32,010 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 173,752 ครั้ง
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)

เปิดอ่าน 2,927 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

เปิดอ่าน 20,227 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 29,406 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 50,654 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 1,315 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้

เปิดอ่าน 11,336 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 7,157 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 19,521 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ