ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนสะกดคำและความคิดเห็นต่อการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธี

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ ก

คำนำ

บทคัดย่อภาษาไทย ข

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ง

สารบัญ จ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ ช

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1

6

6

7

7

8

9

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2. บริบทและข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จังหวัดนครพนม

3. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 11

20

24

4. การสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics Approach) 28

5. การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ 41

6. สื่อการเรียนการสอน 44

7. การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 53

8. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็น

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

77

80

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 89

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 89

แบบแผนการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล

90

90

100

101

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 106

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

106

บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 113

สรุปผลการวิจัย 113

การอภิปรายผล 114

ข้อเสนอแนะ 119

บรรณานุกรม 122

ภาคผนวก 129

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ตรวจเครื่องมือ 130

หนังสือขออนุญาตและหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

การเผยแพร่ผลงาน

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาคผนวก ค คุณภาพเครื่องมือ 149

198

ภาคผนวก ง รูปภาพกิจกรรมการสอนแบบโฟนิกส์ประกอบสื่อ Adorable Wheel

ภาคผนวก จ เกียรติบัตร

207

211

ประวัติผู้วิจัย 225

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ 92

2 แสดงเวลาที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 101

3 ประสิทธิภาพของทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนสะกดคำของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) 106

4 คะแนนของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) 107

5 แสดงคะแนนทดสอบก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 109

6 แสดงคะแนนทดสอบ (ก่อนเรียน - หลังเรียน) การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนสะกดคำ ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 110

7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการพูดภาษาอังกฤษหลังได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) 112

8 แสดงการหาผลรวมและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีโฟนิกส์ประกอบสื่อ Adorable Wheel สำหรับผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) 199

9

10

11

12

13

14

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนสะกดคำ ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แสดงค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกแบบวัดทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเขียนสะกดคำ ก่อนและหลังการทดลอง

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการประเมินแบบวัดความคิดเห็น

แสดงผลการทดลอง แบบเดี่ยว

แสดงผลการทดลอง แบบกลุ่มเล็ก

แสดงผลการทดลอง แบบกลุ่มใหญ่ 200

201

202

203

204

205

สารบัญภาพ

แผนภาพที่ หน้า

1

2 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 6

14

3 สาระการเรียนรู้ 15

4 กรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 17

5 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19

6 รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของโรงเรียน 24

7 กรอบความคิดในการพัฒนาการสอนแบบโฟนิกส์ โดยใช้ร่วมกับผังใยแมงมุม 50

8 วิธีสอนโฟนิกส์ 51

9 ผังแสดงอวัยวะต่างๆ ที่ทำให้เกิดเสียง 71

10

11

12

13

14

15

16

สระและตำแหน่งที่เกิดเสียงสระ

เสียงพยัญชนะ (Consonants)

ตำแหน่งที่เกิดเสียงพยัญชนะต่างๆ

เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จำแนกตามตำแหน่งที่เกิดเสียง

ความเข้มหรือความรุนแรงของเจตคติเป็นระดับที่ต่อเนื่องกัน (Continuum)

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียน

สะกดคำ

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธี

การสอนแบบโฟนิกส์ ประกอบสื่อวงล้อคำศัพท์ (Adorable Wheel)

73

74

75

76

85

98

100

โพสต์โดย view viewy : [3 ส.ค. 2559 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [1020] ไอพี : 118.175.90.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ