ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E

เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน นางสาวจิราภรณ์ นาคทอง

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

จากปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขาดความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความได้อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้วัฏจักร การเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้ วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ชนิดกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 62 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 25 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

ครู จำนวน 25 คน ได้มาโดยเลือกแบบจำเพาะเจาะจง เวลาที่ใช้ในการวิจัย 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน คู่มือการใช้ผลงานทางวิชาการจำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน จำนวน 1 ฉบับ เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 2 ฉบับ ใช้สอบถามครู 1 ฉบับ สอบถามนักเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ของคะแนน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการ ที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 คือ 87.96/86.42 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีระดับคุณภาพ

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยรวมอยู่ในระดับดี และ 4) พบว่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่อส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันหยุดราชการที่สำคัญ วิชาหน้าที่พลเมืองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

จากกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาด้าน การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพได้

โพสต์โดย ครูภร : [26 ส.ค. 2559 เวลา 09:16 น.]
อ่าน [2144] ไอพี : 113.53.201.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ