ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของโครงการเพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการและเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อ สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน วิธีดำเนินการ ดำเนินการปีการศึกษา 2558 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 427 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ , S.D. รูปแบบในการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL โดยประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และ ด้านผลกระทบ ( Impact )

ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบทและด้านกระบวนการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัย ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และความพึงพอใจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากและมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านบริบทเท่ากับ 4.50 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านปัจจัย เท่ากับ 4.48 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ด้านกระบวนการ เท่ากับ 4.51 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลผลิต เท่ากับ 4.45 ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยด้านผลกระทบ เท่ากับ 4.43 และผลประเมินโดยเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ เท่ากับ 4.40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินบริบทของโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงานการสนับสนุนของฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม / พอเพียงอยู่ในระดับมากขึ้นไป ทุกรายการ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า 3 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม รองลงมาเป็นสามารถสรรหาคณะกรรมการโครงการได้ตามจำนวนที่ต้องการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ และ ความสามารถเหมาะสม

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินการตามโครงการกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน พบว่า กระบวนการของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการอยู่ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า 3 รายการแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรม เป็นไปตามกำหนด ของระยะเวลา การนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตามดูแลและให้กำลังใจในการทำงานในทุกกิจกรรม

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตาม โครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตามความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า 3 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามโครงการ ด้านการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และ พฤติกรรมตามคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า ผลกระทบของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดตามลำดับคือ ผลกระทบต่อชุมชน รองลงมา ผลกระทบต่อสถานศึกษา และ ผลกระทบต่อผู้เรียน

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พบว่าผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า 3 รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี รองลงมา การเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและ ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการดำเนินโครงการ และความจริงจังในการดำเนินงานตามโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีมาตรการในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ครอบครัว ชุมชน และมีกระบวนการดูแลและสนใจพฤติกรรมของบุตรหลาน และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. รายงานการประเมินโครงการการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับประเมินโครงการ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

โพสต์โดย สนอง : [13 ก.ย. 2559 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [1287] ไอพี : 1.46.160.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ