ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ผู้วิจัย นายเอกชัย ไก่แก้ว

สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 3105-2010 วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 10 หน่วย 2) เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3105-2010 วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 10 หน่วย 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือกโดยได้ทำการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.78 มีค่าผลเฉลี่ย 0.55 ค่าอำนาจจำแนก (D) ระหว่าง 0.20 - 0.50 มีค่าผลเฉลี่ย เท่ากับ 0.30 และมีค่าความเชื่อมั่น (rtt) เท่ากับ 0.716 5) แบบประเมินความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน และ 6) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยผ่านการทดลองใช้และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 คือ 81.42/81.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

3. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบ การสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 จำนวน 13 คน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 22 คน มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.61

สรุปได้ว่าเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3105-2010 ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นเอกสารประกอบการสอน ที่นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา วิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ekchai kaikaew : [15 ต.ค. 2559 เวลา 13:39 น.]
อ่าน [3737] ไอพี : 202.29.233.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,175 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557

เปิดอ่าน 51,488 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)

เปิดอ่าน 10,847 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 10,763 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 12,370 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 20,000 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว

เปิดอ่าน 18,510 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน

เปิดอ่าน 7,805 ครั้ง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รร.ต้องร่างหลักสูตรให้เด็กเป็นผู้บริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รร.ต้องร่างหลักสูตรให้เด็กเป็นผู้บริหาร

เปิดอ่าน 10,106 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 103,063 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 16,505 ครั้ง
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 599 ครั้ง
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 49,602 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

เปิดอ่าน 10,237 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 15,523 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,958 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
เปิดอ่าน 16,408 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
เปิดอ่าน 61,141 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน
เปิดอ่าน 10,251 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
เปิดอ่าน 16,206 ครั้ง
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ