ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเช

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ ที่นำไปสู่วิธีวิพากษ์การศึกษาแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

จงกล สังข์ทอง

การศึกษาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ ที่นำไปสู่วิธีวิพากษ์การศึกษาแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ช่วยให้เกิดการสร้างชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสำหรับครูที่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ไม่มีการประเมินการเรียนการสอนตามสภาพจริง รวมถึงการขาดความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และเจตคติที่ไม่ดีต่อการวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 30 ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นให้ใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยกำหนดให้ครูต้องทำการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยให้ครูได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ด้วยการคิดค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ครูพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่กำลังดำเนินการอยู่มีปัญหาหรือมีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ในอดีตครูส่วนใหญ่มักคิดว่าการสอนกับการวิจัยนั้นแยกส่วนกัน แต่ในปัจจุบันครูจะต้องทำให้การสอนและการวิจัยผสมผสานกันให้มากที่สุดและไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันอีกต่อไป

นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึงคำว่า “การวิจัย” ครูส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินศักยภาพของตนที่จะทำได้และครูบางคนยังเห็นว่า การวิจัยไม่ใช่งานในหน้าที่ของตน แต่เป็นหน้าที่ของนักวิชาการหรือนักวิจัยเท่านั้น ซึ่งโดยแท้จริงแล้วครูสามารถทำการวิจัยได้เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดหากเข้าใจกระบวนการวิจัย และควรถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมการสอนสำหรับยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี โดยผลจากการใช้ชุดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีสามารถพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน

ข้อค้นพบจากผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ ทำให้ค้นพบแนวคิดในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 12 ประการ คือ

1. (R)einforcement สร้างตนให้แข็งแกร่ง

2. (E)mpowerment เสริมแรงให้มีพลัง

3. (A)ttitude ผลักดันด้วยความคิด

4. (D)evelopment แสวงหาวิธีคิดแบบพัฒนา

5. (Y)es to learn ยอมรับปัญญาจากการเรียนรู้

“READY TEACHER” 6. (T)eaching สอนให้เรียนรู้

“สร้างครูพร้อมใช้” 7. (E)xample ทำดูเป็นแบบอย่าง

8. (A)bility มากความสามารถและเหตุผล

9. (C)haracteristic พัฒนาคุณสมบัติตนด้วยปัญญา

10. (H)ealth รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

11. (E)nthusiasm เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการใฝ่รู้

12. (R)esponsibility มุ่งสู่ความเป็นครูที่รับผิดชอบ

แนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และการศึกษาเชิงวิพากษ์ สามารถนำไปใช้ในการขยายผล และปรับปรุงแก้ไขทางด้านเอกสารประกอบการอบรม สื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างงานวิจัย ตัวอย่างนวัตกรรมที่เหมาะสม ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนการเพิ่มเวลาในการทดลองใช้นวัตกรรม ในการสนองตอบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง โดยให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง มีการนิเทศติดตามผล ให้นำเสนอผลงานเพื่อร่วมกันวิพากษ์และชี้แนะผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรการทำงาน PDCA เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำเอาผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

-----------------------------------------

Professional development of personnel in education

Training course classroom research by studying and criticizing theories to determine

the steps for criticizing the 21st century education.

Anubanmuangmai Chonburi School

The study/explore the development of educational professionals by studying and criticizing theories to determine the steps for criticizing the 21st century education of Anubanmuangmaichonburi School is to determine problems and the needs for classroom research of teachers. This will help to develop the classroom researches and will make teachers who teach the same typical ways, who don’t change or improve their teaching, who don’t evaluate their teaching methods that is taking place in reality, including the fact that these teachers lack the knowledge to do classroom research and hold a negative attitude towards classroom research, which involving in the national education act of 2542, category 4, section 30, that stresses the importance of direction of educational management which focuses on using research as a basic foundation in organizing education in order to develop students to achieve the level of excellence that has been set forth by deciding that teachers should do classroom research that go together with educational management in which the students play a central role. Therefore, doing research is an important strategy that will help teachers support their students’ educational development. Therefore, the teachers need to develop themselves professionally by searching for new teaching methods that supports the students’ educational development and that uses research as a basic foundation in organizing education in cases when teachers feel like the existing teaching methods are problematic or need to improve urgently. In the past teachers used to separate teaching and research, but in the present it is the teachers’ duty to integrate the teaching and research practice as much as possible that are no longer to be separated.

Besides this, when speaking of the word “research” most teachers will say that it is too difficult and beyond their ability to execute and some teachers are still of the opinion that doing research is not part of their responsibility, but the responsibility of academics or researchers. However, in reality teachers are able to do research, because they are the ones that most close to the students. If they understood the research process and regard it as another important duty of teaching and learning process too (Ministry of Education, 2558). Research findings on problems of the educational personnel at Anubanmuangmai Chonburi School show the need to improve teachers and other educational personnel to change their attitude or paradigm toward thinking and teaching behavior of learning in the 21st century by providing training courses about doing classroom research according to the idea of critical theory and critical research. These training courses can improve the teachers’ knowledge about doing classroom research and their attitude towards doing classroom research.

The result of the training course about doing classroom research according to the idea of critical theory and critical research leads to proper ideas about the professional development of teachers and other educational personnel that can be a good direction to develop their values reveals accordingly to the following 12 aspects:

 

The direction that leads to a lasting development training course classroom research by studying and criticizing theories can be used to extend results and improve document integrated with the training course, learning materials, research example, correct example of innovation, example of a qualitative data analysis until more time is needed to test the innovation to react to problems and the real need by having teachers to joint in thinking, doing, learning that focuses on learning by doing. The results will be monitored and presented to be the work direction by using the PDCA system in order to teachers and other educational personnel are able to gain a lasting professional development, so they can use the gained knowledge and skills in future opportunities.

โพสต์โดย kaipop : [30 พ.ย. 2559 เวลา 11:32 น.]
อ่าน [4540] ไอพี : 203.113.99.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,310 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 21,343 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 13,104 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 53,194 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 3,585 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,394 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 45,721 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 56,867 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 26,589 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 879 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง

เปิดอ่าน 20,563 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 15,443 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 29,270 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 9,447 ครั้ง
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว

เปิดอ่าน 278,051 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
เปิดอ่าน 15,754 ครั้ง
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
อนามัยโลกเตือนไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม "ร้อนเกินไป"
เปิดอ่าน 10,859 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
เปิดอ่าน 14,018 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
เปิดอ่าน 7,926 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ