ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน

บ้านหินช้าง

ผู้รายงาน นายมนัส สักขาพรม

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหินช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ปีที่รายงาน 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยของโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการ 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากรจำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน รวม 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามครูและบุคลากร เกี่ยวกับการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการของโครงการ และฉบับที่ 2 แบบสอบถามครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ผู้ประเมินโครงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ และการคำนวณร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของปัจจัยการดำเนินงานความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ และผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน บ้านหินช้าง โดยการคำนวณค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินความเหมาะสมสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ของครูและบุคลากรพบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุด คือ การจัดสถานที่ทำกิจกรรมเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ

2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ผลการประเมินความเหมาะสมปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ของครูและบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีความเหมาะสมอันดับสูงสุดคือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ และ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการ

3. กระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ของครูและบุคลากรโดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นดำเนินงานตามแผน รองลงมาคือ ขั้นการวางแผนดำเนินงาน และ ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือขั้นติดตามและประเมินผล

4. ผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่ต่อผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินดังนี้

4.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง ในด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้างในครั้งนี้ พบว่า 1) ข้อเสนอแนะของครู ได้แก่ ควรมีการจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการนิเทศที่หลากหลาย 2) ข้อเสนอแนะของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ควรมีการประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและมีการเตรียมการในระยะยาว 3) ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ได้แก่ ควรจัดแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายประจำห้องเรียน มีการแจ้งผลการจัดกิจกรรม และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มากขึ้น

โพสต์โดย ตั๊ก : [17 ธ.ค. 2559 เวลา 23:55 น.]
อ่าน [1997] ไอพี : 49.230.215.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ