ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพ

ชื่อเรื่อง การวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพ การจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ผู้วิจัย นางสาวภรพิศ มธุรส

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 2) เพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 3) เพื่อใช้แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 4) เพื่อประเมินการใช้แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เป็นการวิจัยเชิง (R&D ) มีวิธีการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครซี่และมอร์แกน จำนวน 333 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง วิเคราะห์เนื้อโดยใช้ ตาราง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis ขั้นตอนที่ 2 วางแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โดยนำขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนพัฒนา และตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 นำแผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการใช้แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โดยประเมินการใช้แผน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 15 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่ ผู้วิจัยร่างแผนจากตาราง TOWS Matrix โดยใช้ SWOT Analysis

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน และการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก และปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง เป็นโอกาส คือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและงบประมาณจากต้นสังกัด บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม คือ ปัญหาของครอบครัวนักเรียนและยังขาดความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิชาการและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ นักเรียนขาดความสนใจเนื่องจากปัญหาของครัว ขาดครู ขาดวัสดุ สื่ออุปกรณ์ ขาดการนิเทศ

2) แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน มียุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม (2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (3) พัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ (4) พัฒนาจัดระบบการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพ มีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

3) ผลการทดลองใช้แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพการจัด

การศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง พบว่า ได้นำแผนสู่การปฏิบัติ ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งปีการศึกษา ไปใช้ ในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการอย่างครอบคลุม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามขั้นตอน มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ มีการ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล และนำผลการประเมินไปใช้ ทำให้การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

4) ผลการประเมินการใช้แผนพัฒนาการบริหารงานวิชาการพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย บี : [25 มี.ค. 2560 เวลา 19:42 น.]
อ่าน [2042] ไอพี : 118.173.120.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,694 ครั้ง
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก
ไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ต สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 8,483 ครั้ง
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย

เปิดอ่าน 8,126 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 9,198 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 68,519 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 16,862 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 11,713 ครั้ง
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"

เปิดอ่าน 16,750 ครั้ง
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..
คลิปประทับใจความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ นักเรียนเซอร์ไพรส์คุณครู ก่อนจะย้าย เชื่อว่าหลายท่านเคย..

เปิดอ่าน 10,327 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,411 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว

เปิดอ่าน 11,277 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย

เปิดอ่าน 22,573 ครั้ง
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 25,572 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

เปิดอ่าน 18,916 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 60,683 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 168,602 ครั้ง
รูปแบบจำลอง S M C R Model
รูปแบบจำลอง S M C R Model

เปิดอ่าน 31,773 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

เปิดอ่าน 1,576 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 9,417 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 18,692 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ