ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ที่ปรึกษา นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 8 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน รวม 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ

ผลการรายงานปรากฏดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการคำนวณคะแนนใบกิจกรรม คะแนนแผนผังความคิด คะแนนพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล และคะแนนพฤติกรรมการเรียนรายกลุ่ม และทดสอบหลังเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ทั้ง 8 ชุด ดังนี้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง โครงสร้างโลก มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.00 / 82.13 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 2 เรื่อง การแบ่งโครงสร้างโลก มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.35 / 81.68 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.89 / 81.90 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 4 เรื่อง แผ่นธรณี มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.08 / 82.70 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เ ล่มที่ 5 เรื่อง แผ่นดินไหว

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.27 / 82.55 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 6 เรื่อง ภูเชาไฟระเบิด

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.81 / 82.06 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 7 เรื่อง อายุทางธรณีวิทยา

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.62 / 82.22 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เ ล่มที่ 8 เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์

มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.54 / 88.04 2) ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนน t คำนวณ เท่ากับ 30.97 ซึ่งมากกว่าคะแนน t ตาราง (one-tailed test) เท่ากับ 2.4345 ที่ df เท่ากับ 36 จึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7756 หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.56 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้โดยใช้เชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย Nutcharida : [17 เม.ย. 2560 เวลา 19:35 น.]
อ่าน [1572] ไอพี : 110.77.244.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ