ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559

ผู้รายงาน นายกริชานันท์ ลันดา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558 – 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คุณภาพของบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2558 จำนวน 231 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 230 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2558 จำนวน 65 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 64 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 231 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 230 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.80 – 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 2.72, S.D. = .85) อยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 2.78, S.D. = .87) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.65, S.D. = .85) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.61, S.D. = .54) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51, S.D. = .73) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครู ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.39, S.D. = .83) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 2.34, S.D. = .99) อยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.44, S.D. = .46) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา2558โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40, S.D. = .74) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, S.D. = .92) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ผู้นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 3.76, S.D. = .84) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40, S.D. = . 74) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.58, S.D. = .75) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63, S.D. = .58) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59, S.D. = .76) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55, S.D. = .79) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ด้านผลผลิต ปรากฏผลดังนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄=3.57, S.D. = .68) อยู่ในระดับ มาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.60, S.D. = . 67) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ นักเรียน และครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 3.55, S.D. = .66 และ S.D. = .77) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄=4.57, S.D. = .77) อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.60, S.D. = . 67) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56, S.D. = .80) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.51, S.D. = .65) โดยภาพรวมต่ำสุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพของบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.50, S.D. = .68) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51, S.D. = .67) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ผู้ปกครอง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.48, S.D. = .80) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.48, S.D. = .80) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.53, S.D. = 75) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59, S.D. = .70) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ผู้ปกครอง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.50, S.D. = .78) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D. = .78) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและครู พบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄= 3.55, S.D. = .71) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเx̄มิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D. = .69) โดยภาพรวมสูงสุด ได้x̄ะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.52, S.D. = .77) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.50, S.D. = .76) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.51, S.D. = .69) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50, S.D. = .78) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2558 – 2559ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาพบว่า

ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.61, S.D. = .71) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.68, S.D. = .74) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.63, S.D. = .74) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.54, S.D. = .66) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.61, S.D. = .74) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.60, S.D. = .78) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.55, S.D. = .59) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.52, S.D. = .72) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนด รูปแบบและแนวทางในการพัฒนารายงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรียนรัษฎา ควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เพราะจะทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

3.ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป

1.ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร้าง “จิตสาธารณะ” ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

2.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์โดย ครูรีย์ : [20 พ.ค. 2560 เวลา 08:38 น.]
อ่าน [2138] ไอพี : 1.47.7.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,886 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 10,549 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 7,633 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 10,481 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 11,513 ครั้ง
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ
O-net ย่ำแย่ แก้ที่ใคร คลิปแนะครูไทย เปลี่ยนวิธีสอนเด็กแบบ ท่อง-จำ

เปิดอ่าน 9,308 ครั้ง
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ

เปิดอ่าน 11,601 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

เปิดอ่าน 9,459 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 8,200 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 13,532 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 23,922 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 7,995 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 15,684 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 17,462 ครั้ง
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?

เปิดอ่าน 43,866 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 89,899 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 9,274 ครั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร.

เปิดอ่าน 34,381 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

เปิดอ่าน 9,979 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 23,917 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ