ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ชื่อเรื่อง รายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โ

รายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2) เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการ 3L ได้แก่ Learning by Teaching (เรียนรู้โดยการสอน การปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้อง) Learning by Doing (เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ) Learning by Sharing (เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น) และ3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชากรที่ใช้ในการรายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 820 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการตอบแบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L, แบบสอบถามพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ด้านของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวนทั้งหมด 424 คน คือ ผู้บริหาร ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 13 คน ข้าราชการครู ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน จำนวนกลุ่มละ 191 คน โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการรายงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L เพื่อสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้

1.1 องค์ประกอบที่ 1 องค์กรการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวชิรป่าซางมีแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายทั้งจากกระทรวงศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของชุมชนหลอมรวมเป็นนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เกิดนวัตกรรมใหม่โรงเรียนวชิรป่าซางมีแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายทั้งจากกระทรวงศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของชุมชนหลอมรวมเป็นนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เกิดนวัตกรรมใหม่

1.2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวชิรป่าซาง มีการบูรณาการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นจากการยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลในชีวิตประจาวันทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดี ได้มีการบูรณาการการกับการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกเหนือจาการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวชิรป่าซาง มีการบูรณาการการเสริมสร้างประชาธิปไตยในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นจากการยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลในชีวิตประจำวันทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดี ได้มีการบูรณาการการกับการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกเหนือจาการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

1.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย หลายรูปแบบตามหลักการของประชาธิปไตย ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่ กิจกรรมความสำคัญ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเสียงตามสาย/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "ชาววชิรฯ รวมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวิถีครูบา กิจกรรมสถานีตำรวจจำลอง กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน กิจกรรมรวมพลังความดี มีจิตอาสา กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กิจกรรมค่ายแกนนำกล้าดี ศรีลำพูน กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการกล้าดีวิถีพอเพียงจังหวัดลำพูน

1.4 องค์ประกอบที่ 4 สื่ออุปกรณ์สำหรับการเสริมสร้างและพัฒนา โรงเรียนวชิรป่าซาง มีสื่ออุปกรณ์ เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนอกโรงเรียน เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า มีเฟสบุ๊คงานประชาสัมพันธ์ ร.ร.วชิรป่าซาง และเฟสบุ๊คสภานักเรียนวชิรป่าซางจังหวัดลำพูน เป็นการใช้สื่อที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และได้ผลการตอบรับดีมาก นอกจากนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางที่เป็นเพื่อนเฟสคอยติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนแล้ว ยังมีนักเรียนโรงเรียนอื่น หรือบุคคลภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ คอยติดตามกิจกรรมของโรงเรียนวชิรป่าซาง นักเรียนที่ทำงานประชาสัมพันธ์มีความสุขกับการได้ถ่ายรูป ถ่ายทอดกิจกรรมที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทำ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เกิดความรู้สึกรักสถาบัน อยากให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักในสังคม

1.5 องค์ประกอบที่ 5 การวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้นวัตกรรมใหม่ คือ กระบวนการ 3L ได้แก่ Learning by Teaching (เรียนรู้โดยการสอน การปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้อง) Learning by Doing (เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ) Learning by Sharing (เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น) ในการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนได้จริงและกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Learning Culture)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยรวมรายด้านพบว่า

2.1 องค์ประกอบที่ 1 องค์กรการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 องค์ประกอบที่ 4 สื่ออุปกรณ์สำหรับการเสริมสร้างและพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 องค์ประกอบที่ 5 การวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ด้านของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียน วชิรป่าซาง มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยรวมรายด้านพบว่า

3.1 ด้านที่ 1 คารวธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ด้านที่ 2 สามัคคีธรรม อยู่ในระดับมาก

3.3 ด้านที่ 3 ปัญญาธรรม อยู่ในระดับมาก

4. การประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยรวมรายด้านพบว่า

4.1 ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ด้านการปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

จากการรายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L โรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทำให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการดำเนินงานโครงการซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม และวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหารควรดำเนินการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรประชาธิปไตยในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม โดยกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการและสอดแทรกวิถีประชาธิปไตยทุกกลุ่มสาระในหลักสูตร ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำคำอธิบายรายวิชา และออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.2 ควรมีการพัฒนาครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1.3 โรงเรียนควรจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

1.4 โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการดำเนินงาน

ตามกิจกรรม/โครงการอยู่เสมอและรายงานอย่างต่อเนื่อง

1.5 โรงเรียนควรเน้นย้ำหรือกำหนดนโยบายการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย มี

การทำงานเป็นทีม

1.6 รูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 3L ของโรงเรียนวชิรป่าซาง ควรจะมีการเผยแพร่ในรูปคู่มือการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรจัดทำการรายงานเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ การติดตามพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนในชีวิตประจำวันหลังจากจบการศึกษา

2.2 ควรจัดทำการรายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่มีขนาดและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป

โพสต์โดย โอ๋ : [17 มิ.ย. 2560 เวลา 16:14 น.]
อ่าน [716] ไอพี : 171.97.238.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ