ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สำนักงานเขตพื

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

เขต 2

ผู้วิจัย นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำสิงขร

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความจำเป็นความเป็นไปได้และสภาพแวดล้อมของโครงการ (2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับ งบประมาณ วัสดุ บุคลากร (3) ประเมินกระบวนการการดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการกิจกรรม (4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความมีเมตตากรุณา ความประหยัด การออมของนักเรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน และแบบประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 201 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการประเมิน พบว่า

1. โดยภาพรวมทั้งโครงการสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27

2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของโครงการและ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและชุมชนสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรโดยภาพรวมภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านงบประมาณภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.60 และด้านวัสดุอุปกรณ์ภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า จากการประเมิน จำนวน 14 ประเด็น โรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนและมีส่วนร่วม จำนวน 13 ประเด็นด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ เมื่อปรับระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด จากการพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่า ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และองค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุน สูงกว่าเกณฑ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สนับสนุนทุกประเด็นคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อปรับเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5.00 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการสนับสนุน 5 ประเด็นด้วยกันจาก 6 ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เมื่อปรับระดับคุณภาพ 5 ระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาประเมินผลจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของโรงเรียน ได้ดำเนินการประเมิน จำนวน 19 ประเด็น โดยภาพรวมพบว่า ได้ดำเนินการ ทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านประกอบด้วยด้านการวางแผน ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรม ด้านการดำเนินการติดตามโครงการ และด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนได้ดำเนินการทุกประเด็น

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทำการประเมินนักเรียน 5 ประเด็นด้วยกัน คือ ด้านความ มีวินัย และความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และด้านความประหยัดและออม ซึ่งผลการประเมินทุกด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด (ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.81 ด้านความกตัญญูกตเวที มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 ด้านความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.80 ด้านความเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.79 ด้านความประหยัดและออม มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.72) การประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียนโดยการสอบถามนักเรียน จำนวน 92 คน พบว่า มีความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 การประเมินจากความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 การประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21

โพสต์โดย เพ็ญประภา ทิพย์เพชร : [22 มิ.ย. 2560 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [2053] ไอพี : 1.0.218.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,182 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 12,367 ครั้ง
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่
ทั้งซาบซึ้ง-สะเทือนใจ หนูน้อย 7 ขวบสละชีวิต บริจาค"ไต"เพื่อช่วยชีวิตแม่

เปิดอ่าน 9,142 ครั้ง
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว

เปิดอ่าน 59,721 ครั้ง
รู้ยังหมากัดคน บางกรณีฟ้องเจ้าของหมาไม่ได้นะ
รู้ยังหมากัดคน บางกรณีฟ้องเจ้าของหมาไม่ได้นะ

เปิดอ่าน 95,434 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

เปิดอ่าน 9,105 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 12,166 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 20,500 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 9,522 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 18,427 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 7,465 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 7,728 ครั้ง
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5

เปิดอ่าน 99,471 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

เปิดอ่าน 19,834 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 11,193 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,371 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 9,159 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

เปิดอ่าน 27,474 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 14,614 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 12,190 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ