ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านก็วล สพป.

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้รายงาน นายปรีชา เกตุชาติ ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านก็วล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้านต่างๆ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมินผล ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 247 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การประเมินโครงการได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 131 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 56 คน ผู้ปกครอง จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ และแบบสรุปบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินปรากฏดังนี้

1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสม ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.52) ประเด็นที่มากที่สุด คือ การกำหนดเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาคือ การกำหนดเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ มีความพร้อมในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.59) ทั้งด้านบุคลากร ด้านอาคารสถาน และด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี สะอาด มีมุมหนังสือและมีระบบการจัดเก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า รองลงมาคือ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และประเด็นที่พร้อมน้อยที่สุด คือ งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอและเหมาะสม

3. ด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.52) ทั้งด้านการวางแผน (Plan : P) ด้านการปฏิบัติ (Do : D) ด้านการตรวจสอบหรือประเมินผล (Check : C) และด้านการนำผลการประเมินไปใช้ (Action : A)

4. ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ

4.1 กิจกรรมของโครงการทั้ง 5 กิจกรรมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมภาษาวันละคำ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมแนะนำหนังสือสื่อการอ่าน

4.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.50) โดยที่มีมากที่สุด คือ อ่านข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคือ สนใจการอ่าน และที่มีน้อยที่สุด คือ อ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียน

4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.61) โดยพฤติกรรมที่มีมากที่สุด คือ นักเรียนสนใจค้นคว้าความรู้จากหนังสือในห้องสมุดเพิ่มเติม รองลงมาคือ นักเรียนสืบค้นสาระความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้น และที่มีน้อยที่สุด คือ จดบันทึกข้อความที่สนใจ

4.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.64) ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแล้วนักเรียนได้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ และประเด็นที่ พึงพอใจน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจำ

4.5 ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านก็วล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.56) ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนที่จัดขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล สื่ออื่นๆ ที่มีทั้งในและนอกโรงเรียน ส่วนที่พึงพอใจ น้อยที่สุด คือ ปริมาณของกิจกรรมโครงการเหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป

4.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 ผลการทดสอบข้อสอบกลางเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.84 และผลการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27

โพสต์โดย jt : [23 มิ.ย. 2560 เวลา 08:33 น.]
อ่าน [2182] ไอพี : 210.86.161.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,974 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

เปิดอ่าน 18,029 ครั้ง
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
วิธีทําให้ผมยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 24,677 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 12,139 ครั้ง
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก

เปิดอ่าน 25,549 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 12,395 ครั้ง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 17,541 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 10,573 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 9,974 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์

เปิดอ่าน 2,931 ครั้ง
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว
พฤติกรรมที่ทำให้หน้าแก่เร็ว

เปิดอ่าน 19,590 ครั้ง
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ
อ่านหนังสือแล้วง่วง ทำไงดี มาทางนี้ซิ เรามีคำตอบ

เปิดอ่าน 5,364 ครั้ง
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)

เปิดอ่าน 32,258 ครั้ง
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!

เปิดอ่าน 12,232 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,336 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 21,038 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 10,720 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 60,874 ครั้ง
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)
เชาวน์อารมณ์ E.Q. (Emotional Quotient)

เปิดอ่าน 13,598 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ