ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏ

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน นางสาวเนตรชนก สารทอง

หน่วยงาน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 269 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ชุด

2) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส33101 เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 แผน แผนละ 1-2 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/86.15 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส33101 เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.81 ซึ่งหมายถึงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 81

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 10 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.84 คิดเป็นร้อยละ 86.15 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง

คำนิยม

การเรียนรู้นั้นเป็นการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สร้างสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและสัมพันธ์กับลักษณะเนื้อหาวิชา ความสนใจ สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เป็นจริงในสังคมเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นางสาวเนตรชนก สารทอง ได้สร้างและทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ในครั้งนี้เป็นวิธีการพัฒนาการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ที่เชื่อได้ว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่เน้นโดยหลักการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนำนักเรียนไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนางสาวเนตรชนก สารทอง ได้มุ่งมั่นพัฒนามาโดยลำดับ ข้าพเจ้าได้ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและปรับปรุงแก้ไขร่วมกันกับผู้ศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด

จึงเชื่อมั่นได้ว่านวัตกรรมที่นางสาวเนตรชนก สารทอง สร้างขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และขอชมเชยในความตั้งใจในการพัฒนางาน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

(นายสุวรรณ ตรีขัน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง เครื่องมือ สารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ส33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความกรุณาและการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งของผู้มีพระคุณหลายท่าน

ขอขอบพระคุณเจ้าของตำรา เอกสาร งานวิจัย บทความและหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ

ที่ผู้ศึกษาได้นำมาศึกษา จนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณนายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ดร.มาลินี กลางประพันธ์ นางอภัญญา หารสูงเนิน นางผกามาศ ช่างถม นางรัตนา คำเพชรดี และนางอุทัยวรรณ ฤทธิธาดา ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษา ชี้แนะ และตรวจประเมินเครื่องมือในการจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดเวลาที่จัดทำผลงาน

ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดทำผลงาน

คุณค่าและความดีอันพึงมีจากการจัดทำในครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชา บิดา มารดา บูรพาจารย์ ญาติมิตรทุกท่าน ที่ให้ชีวิต ให้ความรู้และเป็นกำลังใจ ให้ผู้รายงานได้พัฒนางาน

การเรียนการสอนให้ก่อเกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาสืบไป

เนตรชนก สารทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โพสต์โดย ปุ๋ม : [3 ก.ค. 2560 เวลา 13:08 น.]
อ่าน [1048] ไอพี : 110.78.151.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ