ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1

ผู้ประเมิน นายสมหวัง วงค์แจ่ม

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านน้ำปูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำปูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน คือ เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) และเพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการ ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 76 คน ได้แก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92, 0.98, 0.93 และ 0.92 ตามลำดับ แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนซึ่งเป็นแบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1.ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนด สามารถนำไปปฏิบัติได้มีคำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานอย่างชัดเจน มีการประชุมวางแผนงานและร่วมแสดงความคิดเห็นมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ มีการนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงแก้ไขระหว่างดำเนินโครงการนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน ครูมีความรับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4.ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ นักเรียนเกิดคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมากขึ้น

จากผลการประเมิน พบว่า โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามลำดับ

แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตนตามกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด รวมทั้งโรงเรียนมีการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนไปในทางที่ดี บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานจึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้

จากการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 พบว่า เป็นโครงการที่ดีและส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน สมควรให้ดำเนินการต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป และผู้ประเมินค้นพบประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1ควรมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกที่ดีของนักเรียน เช่น ชุมชน วัดหรือหน่วยงานทางศาสนา มีการอบรมหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการในแต่ละปีการศึกษาตามความเหมาะสม

1.2 การจัดกิจกรรมควรเน้นให้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกชั้นเรียน

1.3 การดำเนินกิจกรรมควรเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจึงจะทำให้ได้ผลการดำเนินงานที่ดี

1.4 ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินโครงการเป็นระยะ

ตามแผนการนิเทศติดตาม เพื่อให้ทราบข้อมูลและนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

1.5 ในการประเมินควรมีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่เหมาะสมและมีความ

หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และประเด็นที่คลอบคลุมยิ่งขึ้น

โพสต์โดย สมหวัง : [9 ก.ค. 2560 เวลา 14:18 น.]
อ่าน [2822] ไอพี : 124.121.210.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,260 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 14,299 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 26,871 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 9,527 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง

เปิดอ่าน 11,726 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 8,917 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 13,847 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 10,508 ครั้ง
จากปลานิลพระราชทาน
จากปลานิลพระราชทาน

เปิดอ่าน 14,579 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 26,735 ครั้ง
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 61,816 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 143,520 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 25,560 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

เปิดอ่าน 35,073 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

เปิดอ่าน 20,271 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
เปิดอ่าน 9,259 ครั้ง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง
เปิดอ่าน 15,134 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
เปิดอ่าน 8,892 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
เปิดอ่าน 30,109 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ