ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ผู้ประเมิน นางธันยพร บุญเติม รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์(CIPPModel) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม(Daniel L. Stufflebeam) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 14 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation)

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

3.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

3.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

3.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

3.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

3.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ด้าน

4.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

4.2 ด้านการจัดการศึกษา

4.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.4 ด้านลักษณ์ของสถานศึกษา

4.5 ด้านมาตรการส่งเสริม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามชนิดมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefifieient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยตารางวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL เป็นแบบประเมินตนเองของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล ห้วยทับทัน ปีการศึกษา 2559 กำหนดระยะเวลาการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และสิ้นสุด การประเมินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม ที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ประเมินใช้ค่าเฉลี่ยพื้นฐานโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการตามลำดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแผนงาน รองลงมา ได้แก่ ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า 1) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมา ได้แก่ มีการกำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และบรรจุโครงการไว้ในแผนกลยุทธ์หรือธรรมนูญโรงเรียนตามลำดับ 2) ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดทำแผนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นรูปธรรม รองลงมา ได้แก่ มีการกำหนดงบประมาณสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน และครูและผู้ปกครองยินดีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามลำดับ

1.2 การประเมินด้านปัจจัยของโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วิธีดำเนินโครงการและการจัดการ มีผลการประเมินในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการ รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านปัจจัยตามลำดับ

1.3 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ การจัดรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามลำดับ

1.4 การประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วยผลการประเมินผลผลิตด้านผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินด้านมาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามลำดับ

สรุป จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ปีการศึกษา 2559 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ด้าน คือด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกด้าน ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการตามที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ธัญญ่า : [13 ก.ย. 2560 เวลา 22:42 น.]
อ่าน [2816] ไอพี : 49.230.22.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,663 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 13,329 ครั้ง
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย
ข่า...ยาดีคู่ครัวไทย

เปิดอ่าน 22,842 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint

เปิดอ่าน 41,444 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 8,466 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?

เปิดอ่าน 44,523 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 21,934 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 11,120 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 19,245 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 12,671 ครั้ง
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด

เปิดอ่าน 2,001 ครั้ง
น้ำมะนาวจี๊ดจ๊าด สูงวัยสุขภาพดี
น้ำมะนาวจี๊ดจ๊าด สูงวัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 1,056 ครั้ง
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป

เปิดอ่าน 17,853 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 12,414 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 11,409 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
เปิดอ่าน 13,715 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 16,005 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
เปิดอ่าน 56,148 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
เปิดอ่าน 11,700 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ