ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนคลองมะขาม

ชื่องานวิจัย

ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นายบรรเจิด ท้าวแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน คลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร(2) ศึกษาระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการบริหารงานวิชาการกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (4) สร้างสมการทำนายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากปัจจัยการบริหารงานวิชาการ (5)เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และครูของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คนและครูโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .835 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และการสังเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.03 ซึ่งจัดอยู่ในระดับควรปรับปรุง (3) ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครไม่สัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญ .05 และ (4) การทำนายปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการที่ส่งต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่าการบริหารวิชาการทั้ง 8 ด้าน ไม่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุที่เขียน เป็นสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

ZY=0.125(X1) -0.318(X2) -0.221(X3)+0.553(X4)-0.416(X5)+0.271(X6)

+ 0.380(X7)-0.068(X8)

(5)ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

5.1 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจอย่างเป็นระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคสมัย

5.2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ควรส่งเสริมให้คณะบุคลากรได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรม ให้เป็นระบบและมีความหลากหลายมากขึ้น ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5.3 ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน จัดระบบนิเทศที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทราบข้อบกพร่อง ข้อที่ควรพัฒนาและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานอย่างแท้จริง

5.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ดังนี้ โรงเรียนควรประชุมวิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ควรมีการรายงานการใช้สื่อและสภาพปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการสอน

5.6 ด้านการบริหารงานห้องสมุด โรงเรียนจัดหาบุคลากรด้านบรรณารักษ์ มาดูแลงานห้องสมุดโดยตรง โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอและมีตารางการใช้ห้องสมุดประจำวันในแต่ละชั้นเรียน และโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมของห้องสมุด เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

5.7 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเชิญวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ มาให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยโรงเรียนเป็นตัวกลางที่ประสาน ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน ส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาบูรณาการสอนในโรงเรียน

5.8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำแผนงานและโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย เจิด : [16 ก.ย. 2560 เวลา 14:21 น.]
อ่าน [2715] ไอพี : 58.8.227.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,049 ครั้ง
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน
6 จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังลับในบ้าน ที่ต้องเร่งกำจัดก่อนจะบั่นทอนชีวิตทุกวัน

เปิดอ่าน 53,759 ครั้ง
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย

เปิดอ่าน 14,151 ครั้ง
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!

เปิดอ่าน 10,367 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 26,267 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556

เปิดอ่าน 19,114 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 19,135 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 11,912 ครั้ง
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล

เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 14,144 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 18,348 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 13,876 ครั้ง
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว
ฮวงจุ้ยห้องนอน เพื่อรักยืนยาว

เปิดอ่าน 20,944 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ

เปิดอ่าน 26,406 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 26,174 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 7,614 ครั้ง
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
เปิดอ่าน 11,890 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
เปิดอ่าน 74,806 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
เปิดอ่าน 14,545 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
เปิดอ่าน 18,008 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ