ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ื 2โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้

หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวนวพร ตรีศักดิ์

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2559

สถานที่ศึกษา โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพแต่ละเรื่อง และเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการฟัง การพูด ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นและการนับจำนวนจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 เล่ม กิจกรรมท้ายหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในแต่ละเรื่อง ๆ ละ 5 ข้อ รวม 12 แบบ แผนการจัดประสบการณ์การใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทั้งหมด 60 แผน ใช้เวลาจัดประสบการณ์การเรียนรู้แผนละ 20 นาที แบบวัดความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัดทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะ ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบสังเกตพฤติกรรม การฟัง การพูด ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น และการนับจำนวน เป็นแบบประเมินพฤติกรรมเด็กในระหว่างจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละแผน ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประเมินเด็ก 3 พฤติกรรม คือ การปฏิบัติตนในการฟังและการพูด การสนทนาแสดงความคิดเห็นและการนับจำนวน การดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้นำหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปทำการจัดประสบการณ์แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน ระยะเวลา 60 ครั้ง (ครั้งละ20 นาที) ใช้วิธีการศึกษาเก็บข้อมูล แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pretest – Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยนำคะแนนของเด็กแต่ละคนที่ได้จากการทำแบบวัดความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังจัดประสบการณ์มาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ t-test (t-test dependent) วิเคราะห์ความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหนังสือคำคล้องจองแต่ละเล่มของเด็กแต่ละคนโดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละของคะแนนที่ได้ และวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม การฟัง การพูด ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น และการนับจำนวนของเด็ก โดยนำผลประเมินพฤติกรรมเด็กทั้ง 3 ด้าน จากแบบบันทึกผลประเมินพฤติกรรมท้ายแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละแผนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑ์

สรุปผลการศึกษา

1. ภาพรวมผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้ง 12 เล่ม มีคะแนนเฉลี่ยการวัดความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 คือ หลังจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 14.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 ก่อนจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53

2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือ คำคล้องจองประกอบภาพพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้ง 12 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทำแบบกิจกรรมท้ายเล่มหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกคนเท่ากับ 55.11 คิดเป็นร้อยละ 91.85

3. คุณภาพพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการฟัง การพูด ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น และการนับจำนวนของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกคนจากทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ( = 2.83, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณารายพฤติกรรม พบว่าเด็กมีพฤติกรรมด้านการปฏิบัติตนในการฟัง การพูดสูงสุด ( =2.86, S.D.= 0.06) รองลงมาคือการนับจำนวนของเด็ก( =2.83, S.D.= 0.08) และร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น ( =2.81, S.D. = 0.08)

โพสต์โดย ครูแป้ง : [13 ต.ค. 2560 เวลา 14:43 น.]
อ่าน [2725] ไอพี : 110.77.242.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,547 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 37,979 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 49,335 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 12,803 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

เปิดอ่าน 11,374 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 6,403 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7

เปิดอ่าน 20,615 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 12,651 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"

เปิดอ่าน 42,105 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 17,024 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 33,013 ครั้ง
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี
ทำ "แผลแห้ง-แผลเปียก" ถูกวิธี

เปิดอ่าน 59,284 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

เปิดอ่าน 16,663 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 17,792 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 81,196 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : พีธาคอรัส (Pythagorus)
เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
เปิดอ่าน 20,175 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
เปิดอ่าน 14,445 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
เปิดอ่าน 25,937 ครั้ง
คำสันธาน
คำสันธาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ