ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรีย

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้ประเมิน : นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทราง อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต 3

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านการจัดการ

4.2 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

4.3 คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากผลการประเมินคุณภาพภายในของผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน

4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งหมด 91 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน(ไม่นับรวม

ตัวแทนครู 1 คน และผู้บริหารโรงเรียน 1 คน) ผู้ปกครอง จำนวน 39 คน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จำนวน 12 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ(Context Evaluation)

ฉบับที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความเหมาะสมปัจจัยนำเข้าก่อนการดำเนินโครงการ(Input Evaluation)

ฉบับที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโครงการ(Product Evaluation)

ฉบับที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านบุคคล โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 5 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการเงิน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 6 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 7 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการจัดการ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 8 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 9 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 10 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 11 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง

ปีการศึกษา 2559

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ด้านสภาพแวดล้อม(Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ด้านกระบวนการ(Processt Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต(Product Evaluation)

จำแนกเป็น

4.1 ปริมาณและคุณภาพของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุและอุปกรณ์และทรัพยากรด้านการจัดการ จากการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประทเมิน

4.2 คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโคกทราง จากการประเมินคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตาม

ความเห็นของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อยู่ในระดับ ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ปกครองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินไปวิเคราะห์รายละเอียดผลการดำเนินงานว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

1.2 ควรดำเนินการภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้มากที่สุด

1.3 ควรนำผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกทราง ปีการศึกษา 2559 ไปเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพต่อไป

1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมรูปแบบการประเมินโครงการให้กับโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งระบบ

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนทางการศึกษาของรัฐ และเกิดความเสมอภาค

2.2 ควรมีการศึกษาและประเมินความต้องการ ความจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

โพสต์โดย นุกนิก : [15 ต.ค. 2560 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [2214] ไอพี : 171.6.232.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,919 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 12,089 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 19,545 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

เปิดอ่าน 14,359 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 1,119 ครั้ง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 10,630 ครั้ง
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า
สี่ข้อควรระวังเพื่อการใช้ smartphone ที่ปลอดภัยกว่า

เปิดอ่าน 39,919 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

เปิดอ่าน 28,477 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 8,624 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 34,199 ครั้ง
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)

เปิดอ่าน 9,735 ครั้ง
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เปิดอ่าน 83,597 ครั้ง
สมุนไพรกำจัดแมลง
สมุนไพรกำจัดแมลง

เปิดอ่าน 13,568 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 17,511 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 9,830 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,871 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 25,813 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 18,583 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง

เปิดอ่าน 9,144 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 12,154 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ