ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ผู้รายงาน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความจำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา และ เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร เกี่ยวกับความสำเร็จของการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโครงการ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้วยกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย ครู โรงเรียนบ้านธรรมเถียร จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน ของโรงเรียนบ้านธรรมเถียร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2559

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการ แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงาน แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของครู แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D.= 0.578)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D.= 0.658)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.= 0.839)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D.= 0.727)

4.2 ความพึงพอใจของครูตามโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D.= 0.589)

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D = 0.696)

4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนตามโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.= 0.846)

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. ควรนำแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ไปปรับใช้ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และนำกระบวนการบริหารจัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

2. ควรนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นฐานแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3. ควรนำผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมของโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเต็มศักยภาพและกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและนำไปเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน

2. ควรมีการรายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินให้ชัดเจน ใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบกับกลุ่มตัวอย่างอื่น และกำหนดระยะเวลาการประเมินที่แน่นอน

3. ควรขยายผลสู่การประเมินโครงการต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและประสิทธิภาพของโครงการ

โพสต์โดย ระพิน : [30 ต.ค. 2560 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [2985] ไอพี : 182.93.212.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 45,992 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 14,704 ครั้ง
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน

เปิดอ่าน 16,108 ครั้ง
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.

เปิดอ่าน 27,398 ครั้ง
ต้นมันปู
ต้นมันปู

เปิดอ่าน 20,916 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 139,860 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

เปิดอ่าน 19,593 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"

เปิดอ่าน 16,155 ครั้ง
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน

เปิดอ่าน 22,989 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....

เปิดอ่าน 4,894 ครั้ง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง

เปิดอ่าน 90,632 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 15,096 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

เปิดอ่าน 18,869 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"

เปิดอ่าน 14,864 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 38,188 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 24,509 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์

เปิดอ่าน 13,398 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 10,986 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 10,040 ครั้ง
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์
รายงานการวิจัยพัฒนาการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ