ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึ

การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ พัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะ

ทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต แตในการจัดการเรียนรูด้านการอ่านจับใจความ ยังเป็น

ปญหาอยูมาก ผู้ศึกษาจึงไดศึกษาวิธีแกปญหาดังกล่าวโดยวิธีการจัดการเรียนรูด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๓R ซึ่งทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนรูได้ ความมุ่งหมายของการศึกษา ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การอ่านจับใจความโดยใช้

วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ จำนวน ๓๑ คน โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งได้มาโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R จำนวน ๘ เรื่อง ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แผน แผนละ ๑ ชั่วโมง ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ ๐.๒๗ ถึง ๐.๘๘ และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๒

๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีอ่านแบบ SQ๓R เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) จำนวน ๑๕ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

๑) ประสิทธิภาพของการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ

SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๙.๗๙/ ๙๓.๔๔ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้

๒) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าเท่ากับ ๐.๘๖๔๘ แสดงว่านักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ ๘๖.๔๘

๓) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๔) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีความพึงพอใจจากการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ ด้วยแบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๔๔ อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีอ่านแบบ SQ๓R

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความและสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าว

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ปราณี วรคำ : [5 พ.ย. 2560 เวลา 09:58 น.]
อ่าน [979] ไอพี : 223.206.233.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ