ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะ

การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้

ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อันจะทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ด้วยการคิดค้นหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 12 คน ประกอบด้วยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 11 คน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการ

คิดของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และดำเนินการจัดให้มีการนิเทศ ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า คะแนนผลการทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการพัฒนาดีขึ้นทุกคน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู้ร่วมวิจัยทั้ง 11 คน ทำคะแนนเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 29.42 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.40 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แล้วนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ตามขั้นตอนการจัดทำโครงงานทั้ง 6 ขั้นตอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การคิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา/หัวข้อเรื่อง การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงาน การแสดงผลงาน บุคลากรส่วนใหญ่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ แต่มีบุคลากรบางส่วนขาดความชำนาญในขั้นการเขียนรายงานและการแสดงผลงาน มีผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของผู้ร่วมวิจัย ค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 4.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของผู้ร่วมวิจัย พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยโดยรวมสามารถจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 3.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.36 ผลการประเมินโครงงานนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถจัดทำโครงการได้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 76.90 และมีผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 10.59 จึงมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ จัดให้มีการนิเทศและสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อนำผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานให้ดียิ่งขึ้น ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้ผู้ร่วมวิจัยนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในขั้นการเขียนรายงาน การแสดงผลงาน จนทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของผู้ร่วมวิจัย ค่าเฉลี่ยX-BAR เท่ากับ 4.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของผู้ร่วมวิจัย พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยโดยรวมสามารถจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ผลการประเมินโครงงานนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถจัดทำโครงการได้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 81.67 และมีผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X-BAR เท่ากับ 13.11

โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ เมื่อครบ 2 วงรอบแล้วทำให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ของนักเรียน จึงควรสนับสนุน ส่งเสริมให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอื่นต่อไป

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [8 พ.ย. 2560 เวลา 04:50 น.]
อ่าน [2153] ไอพี : 1.10.211.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,120 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 7,478 ครั้ง
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)

เปิดอ่าน 9,125 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 33,378 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 15,783 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 15,918 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า

เปิดอ่าน 19,553 ครั้ง
LearnSquare
LearnSquare

เปิดอ่าน 14,153 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 67,022 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 29,717 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 11,618 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 8,683 ครั้ง
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้

เปิดอ่าน 61,242 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 17,975 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 26,722 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,142 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

เปิดอ่าน 776 ครั้ง
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้าน (ให้) ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 13,405 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

เปิดอ่าน 23,939 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

เปิดอ่าน 47,430 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ