ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารค

การประเมินโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วยด้านประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ จำนวน 8 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแก่นเท่า จำนวน 7 คน และนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า จำนวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย สรุป ผลการประเมินได้ดังนี้

ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือและครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารและคณะครูมีความสามารถในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆสอคล้องและตรงความต้องการของโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแก่นเท่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ต่อด้านปัจจัยนำเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายข้อ พบว่า ครูและบุคลากรให้ความสำคัญและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และความเข้าใจต่อโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และในรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่าต่อกระบวนการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายข้อ พบว่า มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนและการดำเนินกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างมีระบบและระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ครูผู้รับผิดชอบนำผลการนิเทศมาปรับปรุงการดำเนินงานและการดำเนินกิจกรรมหน่วยสีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารนิเทศ กำกับ และติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและในรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่า

มีดังนี้ ด้านผลผลิต ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ครูผู้สอน ในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ต่อผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายด้านพบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านประหยัดและออมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความรับผิดชอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านตรงต่อเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน และในรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่าของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครูและนักเรียน มีดังนี้

ความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมหน่วยสีส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนและนักเรียนมีการพัฒนาวินัยในตนเองด้านประหยัดและออม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมเด็กดีศรีแก่นเท่าส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน การนิเทศ กำกับ และติดตามส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และนักเรียนมีการพัฒนาวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ นักเรียนมีการพัฒนาวินัยในตนเองด้านตรงต่อเวลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ที่มีต่อโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่นเท่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ นักเรียนมีบัญชีออมทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรมการออมและนักเรียนพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนพอใจการดำเนินกิจกรรมเด็กดีศรีแก่นเท่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตยและนักเรียนพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมหน่วยสี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

จากการดำเนินโครงการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่า ครั้งนี้ผู้ประเมินได้นำรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Mofdel มาเป็นแนวคิดหลักการประเมินโครงการอย่างมีระบบ มีกระบวนการ รวมทั้งการใช้ผลจากประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องรวมทั้งคุณค่าของการประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการประเมินที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมินคือ ประเมินบริบท (Context Evaluation) ว่ามีความพร้อมเหมาะสมการประเมินสภาพแวดล้อมที่ได้นำไปใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เหมาะสมเพียงพอมากน้อยเพียงใด ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลในการกำหนดโครงสร้างของแผนงาน และ ขั้นตอนของการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อพิจารณาควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแกไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ผลจากการประเมินโครงการทำให้ทราบว่าโครงการส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การประหยัดและออม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในตนเองสูงขึ้นและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

โพสต์โดย ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก : [22 พ.ย. 2560 เวลา 12:28 น.]
อ่าน [2658] ไอพี : 180.180.54.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,513 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 24,499 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 11,942 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 14,098 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 15,840 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 16,319 ครั้ง
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ

เปิดอ่าน 40,943 ครั้ง
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ
30 สุดยอดอาหาร ที่เป็นยาดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 16,298 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว

เปิดอ่าน 13,035 ครั้ง
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"

เปิดอ่าน 13,920 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE

เปิดอ่าน 22,998 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 7,312 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 19,467 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ

เปิดอ่าน 56,706 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 3,250 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 33,877 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
เปิดอ่าน 18,546 ครั้ง
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เปิดอ่าน 8,207 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 32,067 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
เปิดอ่าน 15,909 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ