ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รายงาน : นายนุกูล โพธิ์เรียง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำสำคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการความรู้, การประเมินโครงการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

1. เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model)

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ผู้บริหาร 4 คน ข้าราชการครูผู้สอนจำนวน 61 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการประเมินโครงการพบว่าด้านบริบทในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น ผู้ร่วมจัดทำโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างกัลยาณมิตรที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้ ตระหนักในความสำคัญของการปลูกฝังหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีความสัมพันธ์ อันดีกับท้องถิ่นและชุมชน และมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลายด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูล มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในประเด็น การที่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ มีการสรุปประชาสัมพันธ์ ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด มีการนิเทศ กำกับติดตาม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็นเรื่องของโรงเรียนได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน ทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานขั้นตอนวิธีการจัดทำโครงการ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และสถานศึกษามีการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และเมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะนิสัยตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น นักเรียนมีความสุข รักครอบครัวชุมชน รักและเคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ความเคารพบิดามารดา ครู ญาติผู้ใหญ่ นักเรียนเต็มใจช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยไม่ดูดาย เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนไม่เรียกร้องอยากได้ในสิ่งของที่ผู้ปกครองได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ นักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นดี ด้านความรู้ความสามารถของนักเรียนตามหลักสูตรมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็น นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ ชอบมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน มีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า สามารถอ่านหนังสือได้เหมาะสมตามระดับชั้น นักเรียนยังได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะในวิชาต่างๆ และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาตามที่ต้องการได้ ด้านผลสำเร็จของโครงการมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจในประเด็นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยแห่งความพอเพียงให้นักเรียนมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน สถานศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในเรื่องต่างๆอยู่เสมอ นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

โพสต์โดย นุ : [19 ก.พ. 2561 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [1957] ไอพี : 101.109.131.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ