ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเร

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อเสริมสร้าง ความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา 2558 – 2559

ลักษณะผลงาน : รายงานการพัฒนางานที่เกี่ยวกับผลจากการบริหารสถานศึกษา

ผู้รายงาน : นายอุดม แก้วสะโร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเจียก

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2558 – 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 – 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 3) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 4) ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 (มาตรฐานที่ 1) และปีการศึกษา 2559 (มาตรฐานที่ 2) และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2558 นักเรียน จำนวน 89 คน ครู จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 89 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และปีการศึกษา 2559 นักเรียน จำนวน 77 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 77 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง ได้แก่ แบบบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริงและแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 2 ฉบับ และ 2) แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .86 - .89 ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ปรากฏผลดังนี้

4.1 คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก โดยภาพรวมพบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงทุกรายการ ปีการศึกษา 2558 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง ร้อยละ 36.56 พฤติกรรมที่ลดลงค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขาดเรียน ไม่ร่วมกิจกรรม และหนีเรียน ตามลำดับ และปีการศึกษา 2559 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลงร้อยละ 71.19 พฤติกรรมที่ลดลงค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ไม่ร่วมกิจกรรม หนีเรียน และสูบบุหรี่ ตามลำดับ ทุกรายการผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

4.4 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 ตามมาตรฐานที่ 1 และปีการศึกษา 2559 ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558 พบว่า คุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.67 และปีการศึกษา 2559 พบว่า คุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 95 ผลสำเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทุกตัวบ่งชี้

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ ตามความคิดเห็นนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที่สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน

2. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการบันทึกความดีในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นนิสัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการ/วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นที่เหมาะสม

2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ควรวิจัยเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

โพสต์โดย ยา : [13 มี.ค. 2561 เวลา 08:45 น.]
อ่าน [2164] ไอพี : 203.159.229.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,696 ครั้ง
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่

เปิดอ่าน 22,723 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 8,660 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 25,125 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 10,631 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 11,523 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์

เปิดอ่าน 7,361 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 15,817 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 29,413 ครั้ง
Public Domain คืออะไร?
Public Domain คืออะไร?

เปิดอ่าน 171,286 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 13,379 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 24,337 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

เปิดอ่าน 16,170 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,023 ครั้ง
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ
กองทุนการศึกษา โครงการพระราชดำริสุดท้าย ด้วยความห่วงใยอนาคตชาติ

เปิดอ่าน 10,756 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 17,561 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 26,992 ครั้ง
ระบบสี Additive
ระบบสี Additive เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ