ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียง

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ประเมิน อนุสิษฐ์ จันทะกูฏ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการ

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการศึกษ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปีการศึกษา 2560 จานวน 229 คน เครื่องมือในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จานวน 7 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จานวน 3 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนการดาเนินงานโครงการ ระหว่างการดาเนินงานโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และนาเสนอโดยการพรรณนาความ

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบท (Context)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท (Context) ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ และผลการประเมินยังพบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย สภาพของโรงเรียนและชุมชน และสามารถนาไปปฏิบัติให้สาเร็จได้

2. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อา เภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กา หนดไว้ นอกจากนี้ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรมีเพียงพอ ครู

และผู้บริหารมีความพร้อมในการดา เนินงานโครงการ ผู้ปกครองเห็นความสาคัญในการดา เนินงาน

โครงการ วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้

มีความเหมาะสม ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างครู

และวิทยากรภายนอก โรงเรียนอยู่ห่างไกลมีความยากลา บากในการเดินทาง

3. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวรการ (Process) ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กา หนดไว้ และผลการประเมินพบว่า มีการประชุมวางแผนการ

ดา เนินงาน พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สนับสนุน

การดาเนินงาน นานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วย

น้อง กิจกรรมเด็กดีวันนี้ ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และกิจกรรมสวดมนต์ทา สมาธิก่อนเข้า

ชั้นเรียน ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณสนับสนุน

การจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ

4. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product)

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อาเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กา หนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความเสียสละ มีคุณธรรม

จริยธรรม เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมทางศาสนา

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาสม่า เสมอ และนา หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา วัน

โพสต์โดย อนุสิษฐ์ : [29 เม.ย. 2561 เวลา 08:53 น.]
อ่าน [3885] ไอพี : 182.232.112.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,687 ครั้ง
โลโก้กูเกิล "สุพรรณหงส์" แสดงในเว็บไซต์กูเกิล "วันแม่" 12 สิงหา 2553
โลโก้กูเกิล "สุพรรณหงส์" แสดงในเว็บไซต์กูเกิล "วันแม่" 12 สิงหา 2553

เปิดอ่าน 61,536 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 16,364 ครั้ง
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี  โชติกุล"
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี โชติกุล"

เปิดอ่าน 35,543 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 17,424 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 5,216 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 249,528 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 16,861 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 18,050 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 24,454 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 27,669 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 26,462 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 10,645 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน

เปิดอ่าน 27,263 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 125,668 ครั้ง
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

เปิดอ่าน 18,137 ครั้ง
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
1 ใน 3 วิตามินรวม ผลิตไม่ได้มาตรฐาน
เปิดอ่าน 9,817 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เปิดอ่าน 51,607 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
เปิดอ่าน 9,811 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ
เปิดอ่าน 17,028 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ