ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ควา

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง

จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลทั่วไป ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) (3) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ทั้งหมด จำนวน 37 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ที่มีต่อโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.56, S.D. = 0.51) โดย มีความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.58, S.D. = 0.53) ส่วนผลของความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.79, S.D. = 0.31) และความพึงพอใจที่มีต่อนิทรรศการมีชีวิตเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจันจว้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.38, S.D = 0.51. )

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนมากมีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีการจัดไว้ดีอยู่แล้ว เพราะมีความเหมาะสมกับสถานที่ และสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 70.27 ผลของความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับนิทรรศการองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เวียงหนองหล่ม คือการจัดสถานที่ให้กว้างขวาง มีวัตถุโบราณมากขึ้น และมีการจำลองเวียงหนองหล่ม คิดเป็นร้อยละ 49.31 ผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการมีชีวิตที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจันจว้า ในภาพรวมว่าควรเข้าไปในชุมชน ท้องถิ่น เพราะจะได้ไปเรียนรู้จากของจริง คิดเป็นร้อยละ 37.84 ผลของความต้องการให้กิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ในภาพรวมว่าควรจัดให้มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 35.14 ผลของความคิดเห็นการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นนั้นส่วนมากมีสาเหตุมาจากบรรยากาศภายในห้องจัดนิทรรศการ ไม่เหมือนจริง โดยเฉพาะด้านมรดกภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 45.94 ผลของความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเวียงหนองหล่ม (ศูนย์จันจว้าศึกษา) ส่วนมากต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.84 ดังนั้น การศึกษาความพึงพอใจและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จึงต้องมีการสร้างและพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบรรลุผลการเรียนรู้ชั้นปี ข้อ 3 คือ เห็นถึงคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ในรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ต่อไป

โพสต์โดย "A" pook : [1 พ.ค. 2561 เวลา 13:13 น.]
อ่าน [1946] ไอพี : 118.172.132.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 58,823 ครั้ง
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์
หลักภาษาไทย ฉันทลักษณ์

เปิดอ่าน 112 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 7,552 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 7,694 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 39,952 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

เปิดอ่าน 13,615 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

เปิดอ่าน 11,650 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 6,782 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 21,983 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
ผักกระเฉด
ผักกระเฉด

เปิดอ่าน 21,047 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 15,122 ครั้ง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม

เปิดอ่าน 13,458 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 15,352 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 11,958 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,673 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 8,122 ครั้ง
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่

เปิดอ่าน 8,329 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 8,852 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 27,085 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ