ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการสอนกิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดด้านคณิตศาตร์ของเด็กอนุบาลปีที่1

ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย

เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 คณิตคิดสนุก เรื่องการนับจำนวนไม่เกิน 10

โดยใช้กิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นลองคิดลองทำ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นปฏิบัติจริง

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นฝึกเสริมเพิ่มทักษะ

แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที 1

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก กิจกรรมกลางแจ้ง

หน่วย คณิตคิดสนุก เรื่อง การนับจำนวน1 - 10 เวลา 40 นาที

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 ขั้นลองคิดลองทำ

สอนวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.40 น.

สาระสำคัญ

จำนวน นับ 1 – 10 ใช้บอกจำนวนสิ่งของที่มีจำนวน 1 – 10 ตามลำดับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กมีความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์การนับจำนวน ดังนี้

เด็กหยิบจับสิ่งของที่มีจำวน 1 – 10 โดยการนับได้

สาระการเรียนรู้

1. สาระที่ควรเรียนรู้

- การนับปากเปล่าจาก 1 – 10 การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 โดยการนับการแสดงสิ่งของ

ต่างๆตามจำนวนที่กำหนดได้ ตั้งแต่ 1 – 10

2. ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อได้แก่ การกระโดด การเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนที่

ด้านอารมณ์ – จิตใจ

- การแสดงความรู้สึกจากการลองทำกิจกรรม

ด้านสังคม

- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ด้านสติปัญญา

- การนับจำนวนของสิ่งของจำนวน 1 – 10

- การแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวน 1 - 10

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. เด็กนั่งเป็นวงกลมพร้อมกับร้องเพลง นั่งตัวตรงๆ แล้วเด็กๆก็นั่งกันเรียบร้อย ครูนำเด็ก

นับ หนึ่ง สอง สาม พร้อมตบมือ นับหนึ่ง สอง สาม พร้อม ตบไหล่ นับหนึ่ง สอง สาม พร้อมตบตัก ทำซ้ำหลายครั้ง

2. ครูสนทนาซักถาม ว่าการออกกำลังกายดีอย่างไร ให้เด็กคิด แล้วครูถามทีละคน

ขั้นสอน (ขั้นที่ 1 ลองคิดลองทำ)

3. ครูบอกเด็กว่าวันนี้ครูมีกิจกรรมจะมาแนะนำ “กิจกรรมกระโดดยาง”

4. ครูแนะนำอุปกรณ์และสาธิตการกระโดดยางให้เด็กดู โดยขออาสาสมัครเด็ก 2 คน

เด็กลองทำดู ถือยางข้างละ 1 คน ดึงให้ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดดข้ามไปตามระดับความสูง คนใดที่กระโดดไม่ผ่านในระดับความสูงต่าง ๆ ถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นผู้ที่เหลือเล่นจนจบ ใครผ่านทุกระดับความสูงถือว่าชนะ พร้อมกับนับ หนึ่ง คนที่สองนับสอง คนที่สามนับสาม คนที่สี่นับสี่ คนที่ห้านับห้า จนถึง สิบ

5. เด็กและครูสนทนาสรุป ตอบคำถามจากกิจกรรมการละเล่นแบบไทย โดยใช้คำถาม

กระตุ้นดังนี้ เด็กที่กระโดดผ่านระดับขั้นข้อเท้ามีกี่คน ระดับขั้นเข่ามีกี่คน ระดับขั้นใต้สะโพกมีกี่คน เด็กเล่นกระโดดยางมีกี่คน เด็กผู้ชายมีกี่คน เด็กผู้หญิงมีกี่คน

6. เด็กจับกลุ่มคนที่กระโดดผ่าน และจับกลุ่มคนที่กระโดดไม่ผ่าน พร้อมนับกลุ่มของตัวเอง

และนับกลุ่มอื่น นับเสร็จให้หยิบบัตรตัวเลขให้ตรงกับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

ขั้นสรุป

7. เด็กบอกจำนวนสมาชิกในกลุ่มที่กระโดดผ่าน และกระโดดไม่ผ่านอีกครั้ง

8. ครูกล่าวชมเชยเมื่อเด็กทำได้ดีและช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้กำลังใจกับเด็กที่ยังนับไม่ถูกต้อง

สื่อและอุปกรณ์

1. กิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

2. ยาง

3. บัตรตัวเลข 1 – 10

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ

สังเกตการทำกิจกรรมและการนับจำนวน 1 – 10

เครื่องมือ

แบบสังเกตพฤติกรรม

ภาคผนวก

วิธีการเล่นกิจกรรมกระโดดยาง

นลิน คู (2548) การละเล่นของเด็กไทย

กำหนดให้นักเรียน 2 คน เป็นผู้ถือยางคนละข้างดึง ให้ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดดข้าม แต่ละเกม การเล่นจะแบ่งเป็นระดับตามความสูงของการถือยาง คือ จากต่ำไปจนถึงสูง หากผู้กระโดดไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ในความสูงระดับใดถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นแล้วนั่งดู ผู้ที่เหลือเล่นจนจบเกม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจ

(นายเจริญ แขกไทย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึก

(นางสาวฮูสสะนา สาเล็ง)

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 ขั้นลองคิดลองทำ

เรื่อง การนับจำนวน 1 – 10 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่

ชื่อ – สกุล การนับจำนวน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับคุณภาพ

3 2 1

1 ด.ช.มูฮำหมัดอิรฟาน ยานยา

2 ด.ช.ตัรมีซี เจะดือเระ

3 ด.ช.อับดุลรอฟัต มะแร

4 ด.ช.ซอฟวัน มะแซ

5 ด.ช.ไอมาน ปาแดปูเตะ

6 ด.ช.ลุกมาน สะเตาะ

7 ด.ช.ซัมรี แสงทอง

8 ด.ช.บูรฮัน ลมมา

9 ด.ช.อับดุลเราะห์มาน สามะอาลี

10 ด.ญ.อัสนี จารง

11 ด.ญ.ยัสมีน เจะโซะ

12 ด.ญ.นิฮาวาล์ เจะเต๊ะ

13 ด.ญ.นาเดีย ดามะ

14 ด.ญ.ญูฮัยนะห์ บือโต

15 ด.ญ.นูรฟาเดีย โตะบู

16 ด.ญ.นูรฮาซีกีน มะสะ

17 ด.ญ.นูรมี มะแร

18 ด.ญ.นูรอันญาณี มะเด็ง

19 ด.ญ.นาซีฟะห์ ดารุส

20 ด.ญ.ฮฟีซาร์ เวาะแฮ

ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้คะแนนระดับคุณภาพ 2 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม

พฤติกรรมการทำกิจกรรมของการนับเลข 1 – 10

ระดับคุณภาพ 3 ทำกิจกรรมของกานนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 10

ระดับคุณภาพ 2 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 7

ระดับคุณภาพ 1 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 - 4

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

1. ภาพถ่าย สื่อที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

ยางวงใช้ในการกระโดด บัตรตัวเลข

บัตรตัวเลข

2. ภาพกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

เด็กทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

นักเรียนทำกิจกรรมหลังจากทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที 1

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก กิจกรรมกลางแจ้ง

หน่วย คณิตคิดสนุก เรื่อง การนับจำนวน1 - 10 เวลา 40 นาที

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 2 ขั้นปฏิบัติจริง

สอนวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.40 น.

สาระสำคัญ

การนับสิ่งของ 1 – 10 เป็นการบอกจำนวนสิ่งของที่มีจำนวน 1 – 10 ตามลำดับทำให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กมีความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์การนับจำนวน ดังนี้

เด็กนับสิ่งของต่างที่มีจำวน 1 – 10 โดยการนับได้

สาระการเรียนรู้

1. สาระที่ควรเรียนรู้

- การนับจำนวน 1 – 10 การบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 จากการปฏิบัติกิจกรรมกระโดดยาง

2. ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่

ด้านอารมณ์ – จิตใจ

- การแสดงความรู้สึกจากการทำกิจกรรมกระโดดยาง

ด้านสังคม

- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ด้านสติปัญญา

- การนับจำนวนของผู้เล่นจากการทำกิจกรรมกระโดดยาง

- การสนทนาโต้ตอบ / เล่าเหตุการณ์และขั้นตอนให้ในการทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยางได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. เด็กนั่งเป็นวงกลมพร้อมกับร้องเพลง นั่งตัวตรงๆ แล้วเด็กๆก็นั่งกันเรียบร้อย ครูนำเด็ก

ร้องเพลง นับ หนึ่ง สอง สาม ถึง สิบ ครูให้ตบมือตามคำสั่งจำนวน 1 จำนวน 2 จำนวน 3 จนถึง 10 พร้อมกับนับจำนวน 2. ครูสั่งให้เด็กกระโดด ตามจำนวนที่ครูบอก กระโดดตบ และนับจำนวน 1 - 10

ขั้นสอน (ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติจริง)

3. ครูบอกเด็กว่าวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกัน “กิจกรรมกระโดดยาง”

4. ขออาสาสมัครเด็กออกมาจากกลุ่ม จำนวน 2 คน

5. ขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ยืนหันหน้าเข้าหากันเอามือประสานกันชูเหนือศีรษะเป็น

ลักษณะสะพานโค้งผู้เล่นอื่น ๆ เกาะเอวกัน หัวแถวพาเดินลอดใต้สะพานโค้งและร้องเพลง รีรีข้าวสารประกอบการเล่นไปเรื่อย ๆ

6. เด็กคนใดที่กระโดดไม่ผ่านในระดับความสูงต่าง ๆ ถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นผู้ที่เหลือเล่นจน

จบ ใครผ่านทุกระดับความสูงถือว่าชนะ เด็กที่เหลือร่วมกันร้องเพลงต่อไป ต่อมาครูเสริมถึงการเรียนรู้การนับจำนวน เช่น ครูถามเด็กว่าผู้เล่นมีทั้งหมดกี่คน ให้เด็กนับจำนวนผู้เล่นทีละคน ครูถามว่ามีเด็กผู้ชายกี่คน ให้เด็กนับ มีเด็กผู้หญิงกี่คนให้เด็กนับ ผู้เล่นที่ถูกออกไปมีกี่กันได้ เป็นต้น

7. ครูเสริมถึงการเรียนรู้ การนับจำนวนตัวเลขโดยถามนักเรียนว่า

- เด็กที่เป็นผู้เล่นกระโดดยางมีกี่คน

- เด็กที่กระโดดผ่านมีกี่คน เด็กที่กระโดดไม่ผ่านมีกี่คน เด็กผู้หญิงที่กระโดดผ่านมีกี่คน เด็กผู้ชายที่กระโดดผ่านมีกี่คน

8. ครูชูบัตรตัวเลขให้เด็กดู ให้นักเรียนอ่านตัวเลขนั้น โดยครูอธิบายเกี่ยวกับเลขที่ 1 - 10

เช่น บัตรตัวเลข หนึ่งเท่ากับจำนวนสิ่งของ 1 อย่างพร้อมกับแสดงดินสอ 1 แท่ง บัตรตัวเลขสองเท่ากับดินสอ

2 แท่ง จนถึง บัตรตัวเลขที่ 10 และชูดินสอ 10 แท่ง

ขั้นสรุป

9. เด็กทบทวนนับจำนวนผู้เล่นทั้งหมดกี่คน เด็กผู้ชายกี่คน เด็กผู้หญิงกี่คน พร้อมให้เด็กชู

ดินสอตามจำนวนที่ครูบอก

10. ครูกล่าวชมเชยเมื่อเด็กทำได้และช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้กำลังใจกับเด็กที่ยังนับไม่ถูกต้อง

สื่อและอุปกรณ์

1. กิจกรรมการเล่นกระโดดยาง

2. ยาง

3. บัตรตัวเลข 1 – 10

4. สิ่งของต่างๆในห้องเรียน เช่น ตัวต่อ บล็อก

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ

สังเกตการทำกิจกรรมและการนับจำนวน 1 – 10

เครื่องมือ

แบบสังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

แบบสังเกตพฤติกรรม

ภาคผนวก

วิธีการเล่นกิจกรรมกระโดดยาง

นลิน คู (2548) การละเล่นของเด็กไทย

กำหนดให้นักเรียน 2 คน เป็นผู้ถือยางคนละข้างดึง ให้ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดดข้าม แต่ละเกม การเล่นจะแบ่งเป็นระดับตามความสูงของการถือยาง คือ จากต่ำไปจนถึงสูง หากผู้กระโดดไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ในความสูงระดับใดถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นแล้วนั่งดู ผู้ที่เหลือเล่นจนจบเกม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจ

(นายเจริญ แขกไทย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึก

(นางสาวฮูสสะนา สาเล็ง)

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 2 ขั้นปฏิบัติจริง

เรื่อง การนับจำนวนไม่เกิน 1 – 10 วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่

ชื่อ – สกุล การนับจำนวน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับคุณภาพ

3 2 1

1 ด.ช.มูฮำหมัดอิรฟาน ยานยา

2 ด.ช.ตัรมีซี เจะดือเระ

3 ด.ช.อับดุลรอฟัต มะแร

4 ด.ช.ซอฟวัน มะแซ

5 ด.ช.ไอมาน ปาแดปูเตะ

6 ด.ช.ลุกมาน สะเตาะ

7 ด.ช.ซัมรี แสงทอง

8 ด.ช.บูรฮัน ลมมา

9 ด.ช.อับดุลเราะห์มาน สามะอาลี

10 ด.ญ.อัสนี จารง

11 ด.ญ.ยัสมีน เจะโซะ

12 ด.ญ.นิฮาวาล์ เจะเต๊ะ

13 ด.ญ.นาเดีย ดามะ

14 ด.ญ.ญูฮัยนะห์ บือโต

15 ด.ญ.นูรฟาเดีย โตะบู

16 ด.ญ.นูรฮาซีกีน มะสะ

17 ด.ญ.นูรมี มะแร

18 ด.ญ.นูรอันญาณี มะเด็ง

19 ด.ญ.นาซีฟะห์ ดารุส

20 ด.ญ.ฮฟีซาร์ เวาะแฮ

ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้คะแนนระดับคุณภาพ 2 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม

พฤติกรรมการทำกิจกรรมของการนับเลข 1 – 10

ระดับคุณภาพ 3 ทำกิจกรรมของกานนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 10

ระดับคุณภาพ 2 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 7

ระดับคุณภาพ 1 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 - 4

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

1. ภาพถ่าย สื่อที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

ยางใช้กระโดด บัตรตัวเลข

สื่อที่ใช้

บัตรภาพ

2. ภาพกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

นักเรียนเล่นกระโดดยาง

นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติมหลังจากเล่นกระโดดยาง

แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที 1

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก กิจกรรมกลางแจ้ง

หน่วย คณิตคิดสนุก เรื่อง การนับจำนวนไม่เกิน 10 เวลา 40 นาที

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 3 ขั้นฝึกเสริมทักษะ

สอนวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.40 น.

สาระสำคัญ

การนับสิ่งของ 1 – 10 เป็นการบอกจำนวนสิ่งของที่มีจำนวน 1 – 10 ตามลำดับทำให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กมีความคิดรวบยอดด้านคณิตศาสตร์การนับจำนวน ดังนี้

เด็กนับสิ่งของต่างๆที่กำหนดจาก 1 – 10 ได้

สาระการเรียนรู้

1. สาระที่ควรเรียนรู้

- การนับจำนวนจากสิ่งของและภาพ 1 – 10

2. ประสบการณ์สำคัญ

ด้านร่างกาย

- การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อได้แก่ การระบายสีภาพ

ด้านอารมณ์ – จิตใจ

- ความพึงพอใจในผลงาน จากการทำแบบฝึกความคิดรวบยอด

ด้านสังคม

- การรอคอยตามลำดับก่อนหลัง จากการเข้าแถวรับแบบฝึก

ด้านสติปัญญา

- การนับและบอกจำนวนจากภาพแบบฝึก

- การสนทนาโต้ตอบ / การพูดตอบคำถามจากการชี้ภาพบอกจำนวน

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม พูดคุยทักทาย ร้องเพลงตัวเลข หนึ่งสอง สาม สี่ และสนทนา

เกี่ยวกับการนับจำนวน ซักถามเด็กว่า การละเล่นกระโดดยางเล่นอย่างไร แล้วมีการเล่นอย่างอื่นอีกไหม ให้สังเกตร่างกาย ของเด็กที่ชอบการเล่นกระโดดยาง

2. ครูและเด็กร้องเพลงตัวเลข หนึ่งสอง สาม สี่ อีกครั้งและนับจำนวน 1 – 10 ด้วยปากเปล่า

ขั้นสอน (ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกเสริมทักษะ)

3. ครูบอกเด็กว่าวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกัน “กิจกรรมกระโดดยางแบบคนเดียว”

4. ขออาสาสมัครเด็กออกมาจากกลุ่ม จำนวน 1 คน

5. ครูแนะนำวิธีกระโดดแบบเดี่ยวพร้อมกับนับจำนวน 1 – 10 เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว

6. เด็กทุกคนยืนทั่วบริเวณห้องเรียนแล้วทำท่าทางกระโดดยางเคลื่อนที่ไปรอบๆห้องเรียนเมื่อ

ครูกำหนดสัญญาณเตือนให้เด็กจับกลุ่มตามจำนวนที่ครูบอก เช่น ให้สัญญาณว่า จับกลุ่ม 3 คน จับกลุ่ม 4 คนไปเรื่อยๆสลับกับร้องเพลง หนึ่ง สอง สาม สี่ ๆ ครูชูบัตรตัวเลขประกอบภาพและอ่านพร้อมกันเพื่อทบทวน

7. เด็กเข้าแถวมารับแบบฝึกที่ 1 เด็กทำกิจกรรมนับจำนวนภาพจากแบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 ครูชี้แจงการทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล

8. ครูชมเชยเด็กที่ทำได้ดี และแนะนำเพิ่มเติมเด็กที่ยังทำไม่ถูกต้อง

ขั้นสรุป

9. เด็กบอกจำนวนที่กำหนดได้จากแบบฝึกเสริมทักษะที่ 1

10. ครูกล่าวชมเชยเมื่อเด็กทำได้และช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้กำลังใจกับเด็กที่ยังนับไม่ถูกต้อง

สื่อและอุปกรณ์

1. กิจกรรมการเล่นกระโดดยาง

2. ยาง

3. บัตรตัวเลขประกอบภาพ 1 – 10

4. เกมการจับกลุ่มตามคำสั่ง

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการ

สังเกตการทำกิจกรรมและการนับจำนวน 1 – 10

เครื่องมือ

แบบสังเกตพฤติกรรม

ภาคผนวก

วิธีการเล่นกิจกรรมกระโดดยาง

นลิน คู (2548) การละเล่นของเด็กไทย

กำหนดให้นักเรียน 2 คน เป็นผู้ถือยางคนละข้างดึง ให้ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดดข้าม แต่ละเกม การเล่นจะแบ่งเป็นระดับตามความสูงของการถือยาง คือ จากต่ำไปจนถึงสูง หากผู้กระโดดไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ในความสูงระดับใดถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นแล้วนั่งดู ผู้ที่เหลือเล่นจนจบเกม

เพลง หนึ่ง สอง สาม สี่

(ไม่ทราบนามผู้แต่ง)

หนึ่ง สอง สาม สี่ ๆ ห้า หก เจ็ด ๆ มีทั้งแปด และ เก้า สิบ ๆ

ลัลลัลลา ๆ ๆ ๆ ๆ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจ

(นายเจริญ แขกไทย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึก

(นางสาวฮูสสะนา สาเล็ง)

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 3 ขั้นฝึกเสริมเพิ่มทักษะ

เรื่อง การนับจำนวนไม่เกิน 1 – 10 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่

ชื่อ – สกุล การนับจำนวน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระดับคุณภาพ

3 2 1

1 ด.ช.มูฮำหมัดอิรฟาน ยานยา

2 ด.ช.ตัรมีซี เจะดือเระ

3 ด.ช.อับดุลรอฟัต มะแร

4 ด.ช.ซอฟวัน มะแซ

5 ด.ช.ไอมาน ปาแดปูเตะ

6 ด.ช.ลุกมาน สะเตาะ

7 ด.ช.ซัมรี แสงทอง

8 ด.ช.บูรฮัน ลมมา

9 ด.ช.อับดุลเราะห์มาน สามะอาลี

10 ด.ญ.อัสนี จารง

11 ด.ญ.ยัสมีน เจะโซะ

12 ด.ญ.นิฮาวาล์ เจะเต๊ะ

13 ด.ญ.นาเดีย ดามะ

14 ด.ญ.ญูฮัยนะห์ บือโต

15 ด.ญ.นูรฟาเดีย โตะบู

16 ด.ญ.นูรฮาซีกีน มะสะ

17 ด.ญ.นูรมี มะแร

18 ด.ญ.นูรอันญาณี มะเด็ง

19 ด.ญ.นาซีฟะห์ ดารุส

20 ด.ญ.ฮฟีซาร์ เวาะแฮ

ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ได้คะแนนระดับคุณภาพ 2 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม

พฤติกรรมการทำกิจกรรมของการนับเลข 1 – 10

ระดับคุณภาพ 3 ทำกิจกรรมของกานนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 10

ระดับคุณภาพ 2 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 – 7

ระดับคุณภาพ 1 ทำกิจกรรมของการนับเลขได้ถูกต้องตั้งแต่ 1 - 4

ชื่อ – สกุล..............................................................................................ชั้น........................เลขที่.........................

คำชี้แจง นับจำนวนภาพแล้วเขียน รอบตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากับภาพ

4 5 6

3 4 5

3 4 5

7 8 9

7 8 9

6 8 10

1 2 3

2 3 4

2 4 6

7 8 9

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม

1. ภาพถ่าย สื่อที่ใช้ประกอบการทำกิจกรรมการละเล่นกระโดดยาง

บัตรตัวเลข

บัตรภาพ การละเล่นกระโดดยาง

2. ภาพกิจกรรมฝึกการนับเลขหลังจากการละเล่นกระโดดยาง

ฝึกการนับเลขจากบัตรตัวเลข

นักเรียนทำกิจกรรมจากแบบฝึกทักษะ

โพสต์โดย นะ : [5 พ.ค. 2561 เวลา 17:37 น.]
อ่าน [1723] ไอพี : 113.53.131.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ