ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จัง

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประเมิน นายชนะชัย เหลืองอ่อน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชากรที่ใช้ในประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 92 คน ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 9 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 38 คนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามวิธีการของ Likert ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1. แบบสอบถามฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากลาง

2. แบบสอบถามฉบับที่ 2 ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

3. แบบสอบถามฉบับที่ 3 ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

4. แบบสอบถามฉบับที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ สำหรับครูโรงเรียนบ้านนากลาง

5. แบบสอบถามฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง

6. แบบสอบถามฉบับที่ 6 ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) คือ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง

การวิเคราะห์ข้อมูลโดย การคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางประกอบคำบรรยาย

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ปรากฏผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้

1. ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนากลาง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้านบริบท (Context) พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียนอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผลการประเมินของและครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คืองบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง

3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินของและครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดำเนินกิจกรรมหนูน้อยรักการออม อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมากที่สุด รองลงมาคือการดำเนินกิจกรรมการปลูกมะนาวในวงบ่อ อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก

4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ มีวินัย อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก และผลการประเมินของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับปฏิบัติ/เป็นจริงมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความซื่อสัตย์ รองลงมาคือ ความมีจิตสาธารณะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความอยู่อย่างพอเพียง ในส่วนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเพลินเพลินที่ได้จากการร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าสนใจจของกิจกรรมในโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ นักเรียนได้รับการยอมรับ การยกย่องด้วนความมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์จากผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลอื่น มีความพึงพอใจในระดับมาก

โพสต์โดย Talkingman : [29 พ.ค. 2561 เวลา 18:58 น.]
อ่าน [2153] ไอพี : 171.4.249.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ