ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปราน สำนักงานเขตพื้นที่

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวเบญจมาส สุขกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปราน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปราน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประเมินบริบท เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2.เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา งบประมาณ สถานที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 3. เพื่อประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และการนิเทศติดตาม 4. เพื่อประเมินผลผลิต เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 94 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ฉบับ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

2 ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ พบว่าโดยรวมโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด คือมีความพร้อมของ งบประมาณ สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมของครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสถานที่

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด และการนิเทศการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ได้รับการนิเทศติดตามทั้งหมด 43 ครั้ง โดยมีผู้นิเทศติดตาม คือ ผู้อำนวยการและครู สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษานิเทศก์ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรอำเภอ สหกรณ์จังหวัด ศูนย์สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เขต 8 และหน่วยงานอื่นๆ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

1) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ โรงเรียนบ้านนาปราน ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

2) ผลการประเมินครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านนาปราน ปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาครู 5 กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

3) ผลการประเมินการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4) ผลการประเมินนักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

5) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจำชั้น นักเรียนและผู้ปกครองต่อพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

6) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปรานอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

7) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปรานอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

8) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ โรงเรียนบ้านนาปราน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

9) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปราน อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

10) ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ

ผลกระทบของโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปราน ที่มีต่อนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อันเกิดจากผลกระทบของการจัดโครงการบริหารการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านนาปราน โดยรวม ผลการเรียนของนักเรียน (ป.4-ป.6) โรงเรียนบ้านนาปราน ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 70.11 % ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 อันเกิดจากผลกระทบของการจัดกิจกรรมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้งในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ แต่ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

โพสต์โดย far : [21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [2000] ไอพี : 118.173.43.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 15,392 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project

เปิดอ่าน 9,654 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 9,350 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 32,265 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 13,714 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 13,985 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 125,210 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เปิดอ่าน 14,570 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

เปิดอ่าน 19,631 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ

เปิดอ่าน 10,651 ครั้ง
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น

เปิดอ่าน 13,455 ครั้ง
ใครต้องฉีด วัคซีนป้องกันหวัด
ใครต้องฉีด วัคซีนป้องกันหวัด

เปิดอ่าน 15,480 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 18,295 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 7,865 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู
ฟังกันหรือยัง? เพลง "ครูเงินกู้" เพลงสะท้อนส่วนหนึ่งของชีวิตครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,447 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?

เปิดอ่าน 1,595 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 21,522 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP

เปิดอ่าน 11,341 ครั้ง
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย

เปิดอ่าน 18,413 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ