ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านนาวง

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP model) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้อง ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง เพื่อประเมินผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการโดยรวมความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการดำเนินงานตามโครงการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ชุดโดยสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีความเป็นไปได้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ผู้บริหาร เห็นความสำคัญของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้และการสนับสนุน รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และอันดับสุดท้ายคือผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า มีความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนมีการประสานงาน ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รองลงมาได้แก่ รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และอันดับสุดท้ายคือ โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย

3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เห็นว่า การปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า กระบวนการในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ มีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นไปอย่างมีระบบ รองลงมาได้แก่ โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และอันดับสุดท้ายคือ คณะกรรมการได้มีการวางแผนหรือตระเตรียมการก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ด้านการดำเนินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาครู คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า ผลผลติตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทำให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอันดับสุดท้ายคือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนในด้านการเรียนการสอน

สำหรับผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประสบความสำเร็จ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ โครงการนี้ช่วยให้การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ของโครงการนี้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอันดับสุดท้ายคือ คุณค่าของโครงการนี้ต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านนาวง โดยภาพรวมและรายด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงควรนำแนวทางการดำเนินงานเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

2. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า รายข้อ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แต่ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าเรื่องอื่น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการโรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมควรแสวงหาวิธีการในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนมากกว่านี้

3. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลาย อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แต่ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าเรื่องอื่น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จึงควรจัดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

4. ด้านกระบวนการ พบว่า คณะกรรมการได้มีการวางแผนหรือตระเตรียมการก่อนที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติในระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับน้อยกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจึงควรปรับปรุง ในเรื่องการวางแผนหรือตะเตรียมการก่อนดำเนินการ และจัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวง

2. ควรมีการประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวง

โพสต์โดย thakrit : [23 มิ.ย. 2561 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [2633] ไอพี : 118.173.76.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 42,900 ครั้ง
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

เปิดอ่าน 26,952 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 9,647 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 9,598 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 23,500 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 10,502 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น

เปิดอ่าน 10,777 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 36,238 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 18,543 ครั้ง
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า

เปิดอ่าน 14,891 ครั้ง
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 22,854 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 14,500 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 17,616 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า

เปิดอ่าน 58,379 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 9,686 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
เปิดอ่าน 11,471 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
เปิดอ่าน 56,479 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
เปิดอ่าน 5,069 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ