ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเกษตรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเกษตรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม)

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

เกษตรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิธีปฏิบัติด้วยการพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอกิน พอมีพอใช้ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการเกษตรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต เป็นการประเมินความพึงพอใจ (1) ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเกษตร (2) ผลผลิตและอาหารกลางวัน (3) ความรู้ ความเข้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ(5) การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) ในปีการศึกษา 2559 รวมจำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในประเมินเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ ความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาโดยรวมมีระดับความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และโครงการนี้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสำคัญและความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการ ชุมชนได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนสม่ำเสมอมีความพอเพียงและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีความพอเพียงและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงการ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ และมีเอกสาร แหล่งค้นคว้า คู่มือการดำเนินงานตามโครงการอย่างเพียงพอ มีความพอเพียงและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ จำนวนเครื่องมือการเกษตรที่ใช้ในโครงการมีเพียงพอมีความพอเพียงและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการของโครงการ ความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยรวมการปฏิบัติและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัด ความสามัคคี ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันในระหว่างปฏิบัติงาน และการส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความชำนาญจากประสบการณ์ตรงมีการปฏิบัติและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รองลงมาคือ การจัดหาเอกสารประกอบด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และการกำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการที่มีความชัดเจนมีการปฏิบัติและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความชำนาญจากประสบการณ์ตรง

4. ด้านผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเกษตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านผลผลิตและอาหารกลางวันมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย ครูเอก : [24 ก.ค. 2561 เวลา 07:54 น.]
อ่าน [2579] ไอพี : 180.183.161.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,467 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่

เปิดอ่าน 10,300 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 23,575 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

เปิดอ่าน 12,703 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 64,508 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน

เปิดอ่าน 35,899 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 9,729 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 33,160 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 29,272 ครั้ง
ระบบเลือดไหลเวียน
ระบบเลือดไหลเวียน

เปิดอ่าน 33,547 ครั้ง
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!

เปิดอ่าน 16,053 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย

เปิดอ่าน 15,669 ครั้ง
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว
ระวัง! ท่านอาจจะทำร้ายสมองลูกโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 18,049 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 23,454 ครั้ง
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว

เปิดอ่าน 49,499 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 15,188 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
เปิดอ่าน 10,538 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
เปิดอ่าน 5,093 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
เปิดอ่าน 23,214 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
เปิดอ่าน 12,271 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ