ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้รายงาน นางวรีชญา ชอบดี

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานประเมินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) และประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รายงานประเมินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียน โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี และมอร์แกน ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 จำนวน 632 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จำแนกตามสัดส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียนในสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 113 คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 181 คน นักเรียนชั้น ป.1- 6 จำนวน 338 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับระดับผล การดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

การวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อม (Context) อยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า ผู้รับผิดชอบได้การกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องกัน เป้าหมายของโครงการสามารถวัดและประเมินได้ วัตถุประสงค์มีความชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกัน หลักการและเหตุผลมีน้ำหนักเพียงพอเหมาะสมที่จะทำโครงการได้ และจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในได้เหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม ระดับมากที่สุด

2. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้านปัจจัย (Input) อยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินงานตามโครงการ มีวัสดุที่ใช้ในโครงการอย่างพอเพียง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเหมาะสมและพอเพียง และมีจำนวนบุคลากรดำเนินการโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ระดับมากที่สุด

3. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้านกระบวนการ (Process) จากมากไปน้อยเป็นรายข้อลำดับแรก คือ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรงความต้องการในการดำเนินการโครงการ รองลงมา การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่อบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร การประเมินผลการดำเนินโครงการ นำผลการประเมินไปใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

การวิเคราะห์สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามโครงการสามารถนำไปปฏิบัติ การบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม การมีส่วนร่วมดำเนินการโครงการของบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการพัฒนา ตามลำดับ

4. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้านผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมาก และยังพบว่าผลการดำเนินโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา ลำดับแรกเกี่ยวกับพฤติกรรมคาราวธรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งกายและวาจา อยู่ในระดับมาก แสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกว่า ใช้คำพูดสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ส่อเสียด อยู่ในระดับมากที่สุด และ เคารพในการปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น ใช้คำพูดได้เหมาะสมกับฐานะของผู้สนทนา ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เคารพในกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และ ใช้คำพูดได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ตามลำดับ พฤติกรรมสามัคคีธรรม ลำดับแรก คือ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รู้จักอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับมากที่สุด และรักหมู่คณะ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ร่วมกันปรับปรุง มีการแก้ไข พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด รับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันคิดช่วยกันวางแผนและร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ ตามลำดับ พฤติกรรมปัญญาธรรม ลำดับแรก คือ มีความคิดกว้างไกล รับฟังข่าวสารและความคิดเห็นของผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา พิจารณาเหตุผลด้วยใจเป็นธรรม ไม่ลำเอียง ปราศจากอคติ

ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก แสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ มีการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ความพยายามหาวิธีในการปรับปรุงแก้ปัญหาโดยเหตุผล

ไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ อธิบายเหตุผลได้เมื่อต้องมีการตัดสินใจ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ส่วนลำดับสุด ท้ายคือ มีการใช้สติปัญญาในการอภิปรายในการประชุม

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเครือข่าย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการควบคู่กับกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยตามคุณลักษณะที่ต้องการด้านคารวธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตยตามคุณลักษณะที่ต้องการด้านสามัคคีธรรม ในชั้นเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนความรู้ ความเข้าใจในโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา สถานที่ในการดำเนินโครงการ และงบประมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาที่มีความพอเพียง ด้านกระบวนการ มีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย สร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่ช่วยปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมนักเรียนไทยห่วงใยประชาธิปไตยใส่ใจชุมชน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกับการเรียนรู้ กำหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และด้านผลผลิต นักเรียนมีความสามารถร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาจนสำเร็จ ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง สามารถพูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล เข้าร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน รู้จักเคารพผู้พูด ผู้ฟังของนักเรียน มีความรับผิดชอบในผลงานของกลุ่ม และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มตามโอกาส ระดับมาก

โพสต์โดย ปอ : [28 ส.ค. 2561 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [2497] ไอพี : 1.20.194.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,681 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

เปิดอ่าน 15,284 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 11,676 ครั้ง
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"
ขอบพระคุณคอลัมน์ "คลิกเฮียร์" หนังสือพิมพ์"เดลินิวส์"

เปิดอ่าน 14,227 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้
ตรงต่อเวลา...ช่วยอนาคตหนูมั่นได้

เปิดอ่าน 16,619 ครั้ง
สุดทึ่ง นักโบราณคดีอึ้ง รูปปั้นนักรบเฝ้าสุสานจีน 7 พันตัว ถูกปั้น"ตามใบหน้าจริงแต่ละคน
สุดทึ่ง นักโบราณคดีอึ้ง รูปปั้นนักรบเฝ้าสุสานจีน 7 พันตัว ถูกปั้น"ตามใบหน้าจริงแต่ละคน

เปิดอ่าน 15,248 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 303,123 ครั้ง
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ

เปิดอ่าน 12,006 ครั้ง
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี

เปิดอ่าน 15,073 ครั้ง
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 21,371 ครั้ง
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!

เปิดอ่าน 12,096 ครั้ง
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM

เปิดอ่าน 12,115 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต

เปิดอ่าน 9,131 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 30,089 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 33,403 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เปิดอ่าน 11,530 ครั้ง
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ
อย่ารีรอ !! เรื่องสุขภาพหน้าจอ
เปิดอ่าน 12,763 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
เปิดอ่าน 60,132 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
เปิดอ่าน 25,517 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ