ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี(ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนัก ท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน นางธนวรรณ ศรีวาปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

สังกัด โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ดำเนินการ 2560

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ยุวมัคคุเทศก์) Young Guide) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการศึกษาหารูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างงานและอาชีพตามบริบทของท้องถิ่น เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสามารถศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวในระดับที่สูงขึ้นได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการศึกษาแล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน,ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นักเรียนที่ฝึกใช้บทบทสนทนาในสถานการณ์จริงและนักเรียนในชุมนุมยุวมัคคุเทศก์มีการนำไปใช้ในการกิจกรรมนำนักท่องเที่ยวเข้าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีทักษะในการกล่าวคำทักทาย เสนอให้ความช่วยเหลือแนะนำเส้นทางการเดินทาง นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและทักษะของยุวมัคคุเทศก์ (Young Guide) หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สูงกว่าก่อนเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ ได้แก่ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 คน

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวิจัย 1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 6 เล่ม

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 21 แผน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ 62.92/61.25 ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ73.47/72.50 และครั้งที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.94/80.55

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในการทดลองใช้ครั้งที่ 1 มีประสิทธิภาพ 62.92/61.25 ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ 73.47/72.50 และครั้งที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.94/80.55

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30 - .77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .25 - .75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .91

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60 – 1.00 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .49–.83 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาประสิทธิภาพ และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.92/81.81

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แบบฝึกใช้ตัวอักษรเหมาะสมกับเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนช่วยให้ทราบพัฒนาการทางการเรียนของตนเองและแบบฝึกมีลำดับเนื้อหาที่เรียงลำดับจากง่ายไปหายากทำให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

โพสต์โดย กระแต : [30 ส.ค. 2561 เวลา 08:54 น.]
อ่าน [1748] ไอพี : 122.154.151.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ