ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ : รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ

สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้รายงาน : นายแสนสุข มิตรยง

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี

ปีที่รายงาน : 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน 4 ด้านดังนี้ (1) ด้านบริบท (Context) (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) (3) ด้านกระบวนการ (Process) และ (4) ด้านผลผลิต (Product)

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 328 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จำนวน 4 ฉบับ ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี สรุปดังนี้

1. ด้านบริบท ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี พบว่าการประเมินโครงการ ด้านบริบท ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ การกำหนดโครงการมีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 คือ เป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 3 คือ หลักการและเหตุผลของโครงการตรงกับความต้องการในการพัฒนา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ให้แก่ชุมชน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี พบว่าการประเมินโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ครูมีความรับผิดชอบและเสียสละ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 คือ ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญของโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 3 คือ การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ งบประมาณมีความเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี พบว่าการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 คือ มีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 3 คือ มีการจัดประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการวัดและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มีความเหมาะสม

4. ด้านผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี พบว่าการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 คือ มีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 3 คือ มีการจัดประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการวัดและประเมินผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ มีความเหมาะสม

โพสต์โดย แสน : [1 ก.ย. 2561 เวลา 22:05 น.]
อ่าน [1691] ไอพี : 171.6.76.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ