ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ชื่องานวิจัย รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย นายบุญจันทร์ มูลกัน

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 2. สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมและ 4. ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยกำหนดร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และการตรวจสอบความตรงของร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ด้วยการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 39 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ไปทดลองใช้ในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 21 คน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เพื่อประเมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า องค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพครู 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยการประชาพิจารณ์ ได้ 7 กลยุทธ์ซึ่งแต่ละกลยุทธ์มีโครงการ ดังนี้ กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพครู ประกอบด้วย 1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ และ 1.2) โครงการพัฒนาการสอนด้วยเทคนิควิจัยในชั้นเรียน กลยุทธ์ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักเรียนด้านศิลปะดนตรี กีฬา 2.2) โครงการอ่านออกเขียนได้ 2.3) โครงการเข้าค่ายวิชาการ 2.4) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ 2.5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลยุทธ์ 3 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3.1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 3.2) โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และ 3.3) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี กลยุทธ์ 4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 4.1) โครงการพัฒนาห้องสมุด 4.2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 4.3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและ 4.4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ 5 การนิ เทศการศึกษา ประกอบด้วย 5.1) โครงการนิเทศการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ 5.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ กลยุทธ์ 6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษา ประกอบด้วย 6.1) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 6.2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายในสถานศึกษาและกลยุทธ์ 7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 7.1) โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 7.2) โครงการชุมชนสัมพันธ์ 7.3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 7.4) โครงการประชุมผู้ปกครอง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ดังนี้

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ย โดยรวม ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน สมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน ของปีการศึกษา 2559 สูงกว่า ปีการศึกษา 2558 ทุกด้าน

4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย บุญจันทร์ มูลกัน : [26 ต.ค. 2561 เวลา 14:03 น.]
อ่าน [2453] ไอพี : 159.192.196.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,111 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)

เปิดอ่าน 10,850 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 11,869 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 18,855 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 14,798 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 14,830 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 10,180 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

เปิดอ่าน 13,443 ครั้ง
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา คือแก่นของหลักสูตร

เปิดอ่าน 26,499 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 15,239 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10

เปิดอ่าน 26,690 ครั้ง
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว

เปิดอ่าน 15,235 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 40,168 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 38,177 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 51,675 ครั้ง
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 39,499 ครั้ง
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ
เปิดอ่าน 28,312 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก
เปิดอ่าน 10,817 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
เปิดอ่าน 24,528 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
เปิดอ่าน 22,545 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ