ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน จากวัตถุประสงค์ของโครงการ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความมีวินัยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 5) ความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6) มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะครูจำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนทั้งหมด รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 92 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ มี 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 แบบบันทึกการประชุมเกี่ยวกับข้อมูล ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ สำหรับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ สำหรับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ

ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการ ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 3 ระดับ และความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ

จากการประเมินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน ตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน

ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ชุมชนต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เพราะในปัจจุบันนี้ ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมนับว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน ส่วนปัญหาและความต้องการของโรงเรียนคือ ต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ไม่เหมาะสมและไม่พึงปราถนา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการระดมความคิด และระดมทรัพยากร มีการประชุมชี้แจง สำรวจข้อมูลความต้องการ กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้พร้อมสำหรับการดำเนินงาน

ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความพร้อมความเพียงพอในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามทัศนะของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความพร้อมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ ทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาคือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับโครงการเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของกระบวนการในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการวางแผนดำเนินงาน การประสานงานโครงการและกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและการปรับปรงการดำเนินงาน ตามทัศนะของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และเพื่อพิจารณารายข้อ ทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาคือ มีการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินโครงการอย่างจริงจังตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความสำคัญของโครงการอย่างมีระบบ

ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตามทัศนของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีกิริยามารยาทและมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นมากขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของโรงเรียน การดำเนินโครงการทำให้นักเรียนรู้จักความละอายในการกระทำผิดและเกรงกลัวต่อบาปที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและปฏิบัติได้

ตอนที่ 2 สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน

การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามโครงการ ตามทัศนะของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ และเมื่อพิจารณารายวัตถุประสงค์ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 31 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความกตัญญูกตเวที มีผลความคิดเห็นในระดับได้ปฏิบัติเป็นประจำ รองลงมาคือความซื่อสัตย์ และความมีวินัย ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำคือ ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

โพสต์โดย ถวิล : [5 พ.ย. 2561 เวลา 14:41 น.]
อ่าน [3179] ไอพี : 223.206.12.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 446,077 ครั้ง
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้

เปิดอ่าน 11,306 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 10,784 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 18,689 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 16,796 ครั้ง
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี
ตะลึง! พบตำราพิชัยสงคราม จ.เพชรบูรณ์ อายุ 200 ปี

เปิดอ่าน 14,785 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 5,296 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก

เปิดอ่าน 11,269 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ

เปิดอ่าน 26,808 ครั้ง
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 8,865 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 2,424 ครั้ง
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน

เปิดอ่าน 7,588 ครั้ง
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

เปิดอ่าน 13,654 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 32,624 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 25,228 ครั้ง
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ

เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
เปิดอ่าน 95,651 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
เปิดอ่าน 12,365 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
เปิดอ่าน 11,009 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
เปิดอ่าน 82,338 ครั้ง
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ