ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ

รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอย พระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560

2. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลของการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560

การดำเนินการครั้งนี้ ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ คือ 1) การพัฒนาแผนการปฏิบัติ (Plan : P) 2) การปฏิบัติการตามแผน (Action : A) 3) สังเกตผลการปฏิบัติ (Observe : O) และ 4) สะท้อนผลของการปฏิบัติ (Reflect : R)

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน โดย การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 283 คน และนักเรียนชั้น ม.1- 6 โรงเรียน เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 217 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า 2) แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่าของนักเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. สภาพการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า

1.1 สภาพความพร้อมในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระ จริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ยความพร้อมอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

1.2 การวางแผนการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

1.3 การดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

1.4 การติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงการดำเนินงานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

2. สัมฤทธิผลของการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า สรุปรวมคุณธรรม 8 ด้าน พบว่า ความเมตตากรุณา อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก คือ ความกตัญญูกตเวที (ค่าเฉลี่ย 3.61) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (ค่าเฉลี่ย 3.53) ด้านความขยันหมั่นเพียร (ค่าเฉลี่ย 3.51) ความซื่อสัตย์สุจริต (ค่าเฉลี่ย 3.50) ความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย 3.50) ส่วนคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี คือ ความอดทนอดกลั้น (ค่าเฉลี่ย 3.49) และการประหยัดอดออม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกรายการ (ค่าเฉลี่ย 3.46)

3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อกับการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า

3.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.43 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป เช่นเดียวกับความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า ที่พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.43 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

3.2 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในผลที่เกิดกับนักเรียนในคุณธรรมด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.47 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป เช่นเดียวกับความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักเรียนในคุณธรรมด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบทุกรายการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้รายงานได้สังเคราะห์จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เรียงลำดับตามความถี่สูงสุด ดังนี้ 1) ควรมีการจัดกิจกรรมยกย่อง สรรเสริญ ประกาศเกียรติคุณผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการกระทำดี สร้างสถานที่ประกาเกียรติคุณผู้ประกอบคุณงามความดีในทุกๆ ด้าน ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจส่งเสริมการกระทำความดี 2) ควรมีแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นำคุณธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่ามากำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม กำหนดคณะบุคคลรับผิดชอบ รวมถึงมีการกำกับ ติดตามโดยฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) ส่งเสริมให้ครูทุกคนบูรณาการสอดแทรกคุณงามความดีของบุคคลของเหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จักคนดี และผลงานของคนดีเหล่านั้น และ 4) การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จย่าควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้เพียงพอ

โพสต์โดย ณิชญารัตน์ : [14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:40 น.]
อ่าน [2136] ไอพี : 183.88.20.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,243 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์

เปิดอ่าน 11,419 ครั้ง
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 11,064 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

เปิดอ่าน 14,028 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,747 ครั้ง
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด
หักดิบเลิกบุหรี่.. แพทย์ยืนยันได้ผลดีกว่าลด

เปิดอ่าน 64,798 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 1,449 ครั้ง
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด

เปิดอ่าน 61,651 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 9,753 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 23,671 ครั้ง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เปิดอ่าน 9,335 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 15,479 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 18,852 ครั้ง
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ

เปิดอ่าน 9,007 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 42,185 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 51,915 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 107,423 ครั้ง
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เปิดอ่าน 12,956 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 14,856 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 11,827 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ