ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการศึกษา เรื่อง : การศึกษาค้นคว้า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษา เรื่อง : การศึกษาค้นคว้า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่อง วิถีธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33

หน่วยงานสังกัด : โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33

ที่ปรึกษา : ดร.วิเชียร แสนมี ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ศึกษา : 2561

รายงานการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีสมมุติฐานการศึกษาวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า ร้อยละ 50 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น เมื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 241 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สาระที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด เวลา 16 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งเป็นแบบเลือกข้อถูกผิด จำนวน 40 เพื่อให้ทราบความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป

2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 9 ชุด จำนวน 16 ชั่วโมง

3. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 9 ชุด ก่อนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

4. การทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 9 ชุด แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจให้คะแนนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทำได้

5. การทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ (Retention - test) ของนักเรียนโดยทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากครูได้ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบ จำนวน 9 ชุดแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปครบ 2 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ค่าสถิติพื้นฐาน

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.3 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.4 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

3.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ

t-test (Dependent Sample)

3.2 วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและหลังจากการเรียนผ่านพ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์โดยใช้สถิติ

t-test (Dependent Sample)

3.3 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 9 ชุด พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิ์ภาพเท่ากับ 87.40 /84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พบว่า คะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6046 หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.46 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

5. ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ (Retention - test) ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากครูได้ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบจำนวน 9 ชุด แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครบ 2 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33

หน่วยงานสังกัด : โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33

ที่ปรึกษา : ดร.วิเชียร แสนมี ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ศึกษา : 2561

รายงานการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีสมมุติฐานการศึกษาวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า ร้อยละ 50 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น เมื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 241 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สาระที่ 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด เวลา 16 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งเป็นแบบเลือกข้อถูกผิด จำนวน 40 เพื่อให้ทราบความรู้เดิมของนักเรียน แล้วเก็บข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป

2. ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 9 ชุด จำนวน 16 ชั่วโมง

3. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 9 ชุด ก่อนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

4. การทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 9 ชุด แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจให้คะแนนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทำได้

5. การทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ (Retention - test) ของนักเรียนโดยทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากครูได้ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบ จำนวน 9 ชุดแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปครบ 2 สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. ค่าสถิติพื้นฐาน

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.3 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.4 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

3.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ

t-test (Dependent Sample)

3.2 วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและหลังจากการเรียนผ่านพ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์โดยใช้สถิติ

t-test (Dependent Sample)

3.3 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 9 ชุด พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิ์ภาพเท่ากับ 87.40 /84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พบว่า คะแนนเฉลี่ย ( ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6046 หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.46 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

5. ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ (Retention - test) ของนักเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากครูได้ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พุทธธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบจำนวน 9 ชุด แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครบ 2 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย แก้ว : [16 ม.ค. 2562 เวลา 03:31 น.]
อ่าน [2387] ไอพี : 223.205.251.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,642 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1

เปิดอ่าน 11,608 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 18,264 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

เปิดอ่าน 11,446 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 29,996 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 16,683 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 17,875 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 1,633 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 9,708 ครั้ง
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้

เปิดอ่าน 19,456 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 9,013 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 18,689 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 9,001 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 29,153 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 11,203 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 25,993 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive
เปิดอ่าน 8,530 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
เปิดอ่าน 10,138 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
เปิดอ่าน 12,180 ครั้ง
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
เปิดอ่าน 33,171 ครั้ง
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!
ครูอุดรไอเดียแหวกสุดฮา ชวนเต้นยอดวิวเป็นแสน!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ