ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมด้วยการประเมินรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ประชากรในการศึกษา ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 4 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ โครงสร้างของการนิเทศภายใน การนิเทศจากหน่วยงานภายนอก และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โครงสร้างของโครงการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ คือ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ และการวางแผนดำเนินโครงการ

3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ รองลงมาคือ การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน และ การดำเนินงานตามแผน ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ตามลำดับ

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกค้นคว้า และรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ กับกิจกรรมการสอนของครูทำให้เรียนรู้ อย่างมีความสุข เท่ากัน นักเรียนได้ฝึกคิดอย่างหลากหลาย มีการสร้างจินตนาการและมีเหตุผล ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนการสอน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาวิชา การวัดผลและประเมินผลของครูเป็นไปอย่างยุติธรรม เท่ากัน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือกัน ตามลำดับ

6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ เกี่ยวกับโรงเรียน รองลงมา คือ เกี่ยวกับนักเรียนและเกี่ยวกับครูผู้สอน ตามลำดับ

6.1 ด้านเกี่ยวกับครูผู้สอนโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

นิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการนิเทศกับครูทุกคน รองลงมา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น กับการนิเทศภายในโรงเรียนส่งผลให้ครูมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน และการนิเทศภายในทำให้ครูมีการมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องเท่ากัน

6.2 ด้านเกี่ยวกับนักเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการสอนที่หลากหลายของครูทั้งด้านสื่อและนวัตกรรมมากขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจใฝ่รู้และอยากมาโรงเรียน กับนักเรียนมีผลการเรียนและเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สูงขึ้น

6.3 ด้านเกี่ยวกับโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดการศึกษามากขึ้น กับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมากขึ้น และโรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น รองลงมา คือ โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนมากขึ้น กับโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชน เท่ากัน

7. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยมากสุด คือ เกี่ยวกับโรงเรียน รองลงมา คือ เกี่ยวกับครูผู้สอนและเกี่ยวกับนักเรียน ตามลำดับ

7.1 ด้านเกี่ยวกับครูผู้สอน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การนิเทศภายในทำให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนควรดำเนินการนิเทศกับครูทุกคน กับการนิเทศภายในโรงเรียนทำให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เท่ากัน

7.2 ด้านเกี่ยวกับผู้เรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลการเรียนและเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ สูงขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนและขยันทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมากขึ้น กับนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจใฝ่รู้และอยากมาโรงเรียน เท่ากัน

7.3 ด้านเกี่ยวกับโรงเรียน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนมากขึ้น กับโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการจัดการศึกษามากขึ้น และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมากขึ้น เท่ากัน รองลงมา คือ โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของโครงการนิเทศภายใน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลทำให้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

โพสต์โดย ชัย : [20 ม.ค. 2562 เวลา 21:30 น.]
อ่าน [1941] ไอพี : 1.20.146.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,957 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

เปิดอ่าน 133,567 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 15,639 ครั้ง
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า
คลิปสาธิตเทคนิคการพับผ้า แบบประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋า

เปิดอ่าน 88,292 ครั้ง
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์

เปิดอ่าน 12,941 ครั้ง
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน

เปิดอ่าน 21,264 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"

เปิดอ่าน 45,925 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดอ่าน 17,912 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 29,901 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 42,721 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 20,689 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 1,101 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 66,756 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 2,649 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,047 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 9,945 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 7,378 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 32,008 ครั้ง
เรื่องของหมากรุก
เรื่องของหมากรุก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ