ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้

ในเป้าหมายของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องของหลักการกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการด้านผู้บริหารและครู ด้านระบบบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านทรัพยากร

และด้านสภาพแวดล้อม

(3) ประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมจริยธรรมวิถีอิสลาม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย

ในท้องถิ่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตและกิจกรรมการจัดการสอนแบบบูรณาการ

(4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความคาดหวังในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 89 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 51 คน ครู จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ทรงวุฒิ จำนวน 5 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า ประเมินระยะต้นและระหว่างโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านผลผลิตเกี่ยวกับความคาดหวัง การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 6) แบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน โดยภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ

1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากร ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านระบบบริหารจัดการ และ ด้านผู้บริหารและครู

3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการ ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต กิจกรรมจัดการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น กิจกรรมจริยธรรมวิถีอิสลาม และกิจกรรมวันสำคัญ

4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่

ความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการและประเด็นผลผลิต

ของโครงการ ประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ประเด็นบริบทของโครงการและประเด็นกระบวนการของโครงการ โดยตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 12 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย

2. การดำเนินโครงการควรมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบผลผลิตในดำเนินการประเมินโครงการทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน

มาเปรียบเทียบในการดำเนินการโครงการต่อไป

3. ควรนำผลการวิจัยที่ได้ ไปขยายผลในการปรับปรุงโครงการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย เพื่อพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย สมพร : [3 มี.ค. 2562 เวลา 19:56 น.]
อ่าน [1452] ไอพี : 171.6.232.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ