ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน

ในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย ปรีชา ศรีทา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ระดมความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Focus Group) จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 2. กลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 คน ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 3. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน 2) คณะครูปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน 3) นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 117 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 103 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 112 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 117 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 103 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 112 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 123) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย พบว่า การจัดการศึกษาทุกระดับต้องสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านอย่างสมดุลกัน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนานวัตกรรม สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หรือ Thailand 4.0 โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ มาเป็นหลักในการบริหารงานและบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารให้ความใส่ใจในการดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาและการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างความตระหนักให้ครูในการเห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่ผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน

2. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย มีชื่อว่า รูปแบบโพสต์คอร์บ พลัสทรี “POSDCORB Plus 3 Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Planning : P (การวางแผน) ขั้นที่ 2 Organizing : O (การจัดองค์การ) ขั้นที่ 3 Staffing : S (การจัดอัตรากำลัง)

ขั้นที่ 4 Directing : D (การชี้นำ) ขั้นที่ 5 Coordinating : CO (การประสานงาน) ขั้นที่ 6 Reporting : R (การรายงาน) ขั้นที่ 7 Budgeting : B (การงบประมาณ) และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/เป็นไปได้ของปัจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน (ด้านงานวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษา) พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม/เป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโพสต์คอร์บ พลัสทรี “POSDCORB Plus 3 Model” โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ( 0.50)

3. อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย Kratai : [15 มี.ค. 2562 เวลา 14:13 น.]
อ่าน [2258] ไอพี : 118.172.134.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,420 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 9,120 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 80,506 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล

เปิดอ่าน 7,071 ครั้ง
สมการและการแก้สมการ
สมการและการแก้สมการ

เปิดอ่าน 306,951 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 167,974 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 30,387 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 9,716 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 14,802 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

เปิดอ่าน 9,563 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 30,074 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 28,971 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย

เปิดอ่าน 29,812 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 379,981 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 10,918 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 8,461 ครั้ง
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
เปิดอ่าน 17,858 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
เปิดอ่าน 18,025 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 26,393 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
เปิดอ่าน 13,280 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ