ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา ง30249

ชื่อผู้วิจัย นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว

สอนวิชา โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา ง30249 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาโปรแกรมกราฟิก พบว่าผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานและทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟิก ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้สอนทำการสอนด้วยวิธีการสาธิตพร้อมกับให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผู้เรียนบางคนสามารถเรียนและปฏิบัติตามได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะที่ผู้เรียนบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือปฏิบัติผิดขั้นตอน ผู้สอนจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้เรียนแก้ไขปัญหาในทันทีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปได้ โดยการสอนซ้ำหรือสาธิตให้ผู้เรียนดูเป็นรายบุคคล ทำให้กระบวนการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องเป็นเหตุให้ผู้เรียนคนอื่นต้องรอ และด้วยข้อจำกัดด้านเวลาทำให้บางครั้งผู้สอนไม่สามารถดูแลและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้ทั่วถึง ผู้เรียนบางคนเกิดข้อสงสัยแล้วไม่กล้าถามครู จึงเรียนไม่ทันเพื่อนและไม่มีงานส่งตามเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ตั้งใจเรียนจนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นอกจากนี้ในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกยังไม่มีสื่อการเรียนที่ทันสมัยสำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนเนื้อหาบทเรียนนอกเวลาเรียน จากปัญหาดังกล่าว ในฐานะครูผู้สอนจึงได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ Google Classroom เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มีการเชื่อมโยงความรู้ไปยังแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ Google Classroom

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา ง30249

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ที่เรียนวิชาโปรแกรมกราฟิกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากมา 1 ห้องเรียน จำนวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ Google Classroom และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom วิชาโปรแกรมกราฟิก

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ Google Classroom มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กำหนดระยะเวลาการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยใช้ Google Classroom ที่พัฒนาขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้การหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคำนวณค่าที่ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อที่มีต่อการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 เมื่อนำมาเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

อภิปรายผล

บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะผู้เรียนสามารถเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อศึกษาเนื้อหา ทบทวนความรู้และร่วมกันทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนเนื้อหาภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ ผู้สอนควรคำนึงถึงความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ห้องเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดหูฟัง ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โพสต์โดย มุ่ย : [17 มี.ค. 2562 เวลา 08:14 น.]
อ่าน [1852] ไอพี : 49.230.206.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,081 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 11,867 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 27,921 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 14,724 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

เปิดอ่าน 19,233 ครั้ง
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

เปิดอ่าน 7,939 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 15,361 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 51,502 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 24,462 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 13,226 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 8,367 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 80,878 ครั้ง
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 13,800 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 17,440 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 15,786 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 694 ครั้ง
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส

เปิดอ่าน 6,107 ครั้ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง

เปิดอ่าน 12,558 ครั้ง
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ

เปิดอ่าน 7,689 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 8,780 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ