ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ โรงเรียนเทศบาล 1

ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของ

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ

ชื่อผู้วิจัย นายสุบิน ทองน้อย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน 53 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน โดยเลือกวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaires) และการบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า

1.1 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมากทุกส่วน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาในระบบ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย และ ด้านการศึกษานอกระบบ

1.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ พบว่า 1) ด้านความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปัญหาการจัดประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายภาระงาน และความเข้าใจในการร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของชุมชน 2) ด้านการศึกษาในระบบ ปัญหาการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เน้นการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีข้อมูลเพียงพอ 3) ด้านการศึกษานอกระบบ ปัญหาความไม่ชัดเจนของภาระงาน หลักสูตรไม่ตรงต่อความต้องการของเด็กและชุมชน ความร่วมมมือของคณะกรรมการเมื่อฝ่ายงานอื่นต้องการให้เข้าร่วม การแก้ปัญหาไม่เป็นระบบ และ 4) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ปัญหาช่องทางในการประสานงานกับทุกฝ่าย และความไม่หลากหลายของการจัดสรรมรัพยากรท้องถิ่น

2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ดังนี้ 2.1 ด้านความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเข้าใจบทบาทของตนเองและควรเสริมสร้างประสบการณ์เรื่องบทบาทและหน้าที่ เช่น การกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง วางแผนกำหนดเวลาและกรอบการทำงานของสถานศึกษาให้ชัดเจนให้เหมาะสม และการจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาอื่น ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งต้องมีส่วนร่วมในการดูแลกำกับติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปแผนพัฒนาการศึกษา 2.2 ด้านการศึกษาในระบบพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วนร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีส่วนร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มากขึ้น แนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้มากขึ้น ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในและให้ความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ สถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 2.3 ด้านการศึกษานอกระบบพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการฝึกอบรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น 2.4 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ควรช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและผลงานของสถานศึกษาควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่ประสานความร่วมมือการทำงานกับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์โดย ไออุ่น : [21 มี.ค. 2562 เวลา 04:33 น.]
อ่าน [1946] ไอพี : 202.44.209.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,061 ครั้ง
Web 2.0
Web 2.0

เปิดอ่าน 103,301 ครั้ง
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25

เปิดอ่าน 444,161 ครั้ง
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้

เปิดอ่าน 8,780 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 8,692 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 26,232 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

เปิดอ่าน 7,484 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 14,320 ครั้ง
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก

เปิดอ่าน 8,358 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 21,057 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 22,577 ครั้ง
เปิดใจ "ครูตั้ง" ครูผู้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตรวจการบ้านนักเรียนอย่างละเอียด
เปิดใจ "ครูตั้ง" ครูผู้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตรวจการบ้านนักเรียนอย่างละเอียด

เปิดอ่าน 13,592 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 22,799 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย

เปิดอ่าน 9,621 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 15,420 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,954 ครั้ง
โมกบ้าน
โมกบ้าน

เปิดอ่าน 20,103 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 29,484 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ

เปิดอ่าน 13,264 ครั้ง
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย
อาถรรพณ์..สุวรรณภูมิ 12 พญายักษ์..ส่งพลังร้าย

เปิดอ่าน 127,824 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ