ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ผู้วิจัย : จันทนา สุภาพไว

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ

ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 2-3 ป ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 13 คน ขอบข่ายเนื้อหาที่ทำวิจัยในเรื่อง 1) นวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 2) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (2) ความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (3) ความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (4) การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.28–0.50 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.88–0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.988

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย โดยสร้างความเข้าใจกับเด็กกลุ่มทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ กับกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง โดยนำแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ มาประเมินก่อนได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแพ หลังการทดลองด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็ก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งอยู่ในระดับดีมากทุกด้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจน

2. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยรวมหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทั้ง 4 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูจัน : [28 พ.ค. 2562 เวลา 17:18 น.]
อ่าน [1885] ไอพี : 223.207.51.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,438 ครั้ง
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก

เปิดอ่าน 14,887 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

เปิดอ่าน 237,154 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 10,756 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 1,020 ครั้ง
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ

เปิดอ่าน 85,222 ครั้ง
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)

เปิดอ่าน 46,452 ครั้ง
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486
คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในไทย เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พ.ศ.2486

เปิดอ่าน 9,665 ครั้ง
อาหารก่อมะเร็ง
อาหารก่อมะเร็ง

เปิดอ่าน 7,448 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 2,103 ครั้ง
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ

เปิดอ่าน 5,096 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?

เปิดอ่าน 15,526 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!

เปิดอ่าน 9,926 ครั้ง
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012
สุดยอด "สุวรรณภูมิ-พารากอน" คว้าแชมป์สถานที่ที่มีคนแชร์รูปผ่านอินสตาแกรมมากที่สุดในปี 2012

เปิดอ่าน 9,487 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 18,860 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,085 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

เปิดอ่าน 11,032 ครั้ง
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด

เปิดอ่าน 36,515 ครั้ง
บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา
บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา

เปิดอ่าน 28,075 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 69,456 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ